• Zeg nee tegen bouwen in overstromingsgebied!
  27% van de oppervlakte van Harelbeke is reeds verhard, ver boven het Vlaamse gemiddelde van 16%. Slechts 2% is bebost, waardoor Harelbeke tot het lijstje met de bosarmste gemeenten van België behoort. We krijgen voortdurend bericht over wateroverlast en ondergelopen straten en kelders. Verharding door asfalt en beton is hierbij een belangrijke factor. Tegelijk is het aantal hittegolven in de laatste jaren is fel gestegen, met nefaste gevolgen voor mens en natuur. Bovendien is het centrum van Stasegem omgeven door meerdere industriezones en een autosnelweg, waardoor er concentraties fijn stof gemeten worden die de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Meer bomen in het centrum zouden als buffer tegen luchtvervuiling kunnen dienen. De enorme uitdagingen rond klimaatverandering die ons de komende decennia te wachten staan vereisen een radicale mindshift inzake ruimtelijke ordening. Toch blijft het stadsbestuur bouwvergunningen toekennen als voorheen, zonder met deze problematiek rekening te houden. Het blijft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor zich uit schuiven en dat terwijl de stad zich geëngageerd heeft om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de beleidsplannen op te nemen, die net méér aandacht vragen voor o.a. biodiversiteit en duurzaam wonen! Meer info in het ingediende bezwaarschrift: https://drive.google.com/file/d/1jRjKgpkaZ9-Ts65NeA0kCMcKKMCtePYQ/view?usp=sharing. Contact: [email protected]
  441 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Actiecomité Voor een leefbaar Stasegem
 • Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg
  Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden! • circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen; • circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen; • waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie; • recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast; • versnippering van waardevolle natuurgronden; • verharding; • betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren; • verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels; • luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur; • geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen; • lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten; • woonwijken worden van elkaar afgesneden; • de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang; Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is! Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren. Help ons en teken onze petitie! Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden. Bedankt voor jullie steun en medewerking! Het Actiecomité Tracé Oost
  1.542 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tracé Oost
 • Stem voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag
  Momenteel is Ecocide (het op grootschalige wijze vernietigen van eco-systemen) wettelijk toegestaan. Dit betekent dat grote bedrijven die op grote schaal schade toebrengen aan de planeet, er meestal vanaf komen met een boete, als ze een eventuele milieu-overtreding begaan. Dit kan zo niet langer. Ecocide moet in het strafrecht worden gebracht zodat CEO's van destructieve bedrijven persoonlijk kunnen worden vervolgd en zelfs het risico lopen om in de gevangenis te belanden. Enkel als landen samenwerken en Ecocide als een internationale misdaad invoeren, zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om een nieuwe, meer duurzame koers te gaan varen. Op dit moment zijn internationale topadvocaten bezig met het schrijven van een Ecocide-wet. Deze definitie van de wet zal klaar zijn in juni dit jaar. Daarna zullen alle 123 lidstaten de definitie van de wet bekijken en de nodige aanpassingen doorvoeren. Als er overeenstemming is over wat Ecocide inhoudt en wanneer het bestraft moet worden, kan een stemming worden georganiseerd om van Ecocide een internationale misdaad te maken. Deze stemming kan er enkel komen als minstens één lidstaat een officieel voorstel indient om die stemming te laten gebeuren. Als deze stemming er uiteindelijk komt, en minstens twee derde van de lidstaten hiermee instemt, wordt Ecocide toegevoegd als amendement aan het Statuut van Rome, en wordt het een vijfde internationale misdaad, naast Genocide, misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en het misdrijf van Agressie. Met Ecocide als misdaad zal het stukken makkelijker worden om wat ons nog rest van deze prachtige planeet te beschermen.
  472 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Johanna Vandenbussche
 • Red de Dreef! Save the climate!
  De Dreef in Boechout, die prachtige, beschermde, monumentale laan met honderdjarige beuken en lindebomen aan het kasteel van Moretus, dreigt te verdwijnen! Voor de westelijke helft is er een vergunningsaanvraag lopende voor het vellen van 94 bomen ter hoogte van de Holleweg. Echter, geen enkele studie over de gezondheidstoestand van de dreef adviseert om de bomen te vellen. Kappen en heraanplanten betekent een enorm verlies op het vlak van klimaat en biodiversiteit. Pas over ca.100 jaar bereiken we opnieuw het huidige niveau. De oude bomen van de Dreef zijn onnoemelijk belangrijk voor alle inwoners van Boechout en omgeving: • De Dreef biedt schaduw en verkoeling en vermindert hittestress (ga er maar eens wandelen tijdens een hete zomerdag). • De Dreef zorgt voor een enorme hoeveelheid CO2-opslag. Om de CO2-opname van 1 grote beuk te compenseren, heb je maar liefst 100 kleine bomen nodig. • Oude bomen zijn essentieel voor de biodiversiteit. • Grote bomen hebben een gunstig effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit. • Een groene omgeving leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Het is tijd om het klimaat en de biodiversiteit op de voorgrond te zetten! Red de Dreef! Save the climate! Teken deze petitie. Jouw handtekening is een enorme steun. Jouw stem betekent veel, voor Boechout, voor ons milieu. Klimaatactie start lokaal!
  3.315 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marthe Schram
 • Maak onze natuur niet monddood!
  De Vlaamse regering uit hiermee haar wantrouwen in bezorgde en betrokken burgers. De bescherming van het leefmilieu en de natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen. Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. In het verleden waren het vaak die bezorgde burgers die ronduit ongelukkige ruimtelijke projecten tegengehouden hebben - of die projecten verbeterd hebben door hun inbreng. Ga het maar na: bijna elk natuurgebied waar u de afgelopen maanden een coronawandeling kon doen, heeft veel te danken aan burgerhelden en -heldinnen die het gered hebben van verkavelaars en andere onzalige plannen. Dat de Vlaamse regering met dit ‘ontwerp van decreet’ ingaat tegen grondwettelijke rechten en Europese afspraken is erg. Dat ze haar burgers daarmee reduceert tot activisten in hun achtertuin, is zo mogelijk nog erger.
  23.104 van 25.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nele Coen
 • Geen nieuwe gascentrale in Vilvoorde | Pas de nouvelle centrale au gaz à Vilvorde
  [français ci-dessous] De nieuwe gascentrale in Vilvoorde is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. ***FR*** La nouvelle usine à gaz de Vilvoorde est inutile, catastrophique pour le climat, socialement injuste et antidémocratique ! INUTILE L'industrie voudrait nous faire croire qu'une élimination complète du nucléaire en 2025 mettrait en danger notre sécurité d'approvisionnement, mais ce n'est pas le cas. Même sans centrales nucléaires, la Belgique dispose d'une capacité de production suffisante pour continuer à nous approvisionner aux heures de pointe (pendant les jours de grand froid). Ceci est confirmé par les études menées par le régulateur de l'énergie, la CREG. INJUSTICE SOCIALE 400 000 ménages belges vivent dans la pauvreté énergétique. Malgré cela, le gouvernement veut que chaque ménage contribue aux subventions pour la construction des nouvelles centrales au gaz fossile, un mécanisme qui, selon les estimations, coûterait au moins 250 millions d'euros par an pendant 15 ans. Nous pourrions investir cet argent public de manière bien plus judicieuse. En investissant à grande échelle dans l'isolation des maisons, par exemple, nous faisons à la fois des économies et nous luttons contre le changement climatique. UNE CATASTROPHE POUR LE CLIMAT Le gaz est un combustible fossile et, tout comme le charbon et le pétrole, il émet du CO2 lorsqu'il est brûlé. Lors de l'extraction, du transport et de la consommation, de grandes quantités de gaz fossile s'échappent dans l'atmosphère. Le gaz est presque entièrement constitué de méthane, un gaz à effet de serre 86 fois plus nocif que le CO2 sur le court terme. Les campagnes de greenwashing de l'industrie du gaz ont solidement implanté l'idée que le gaz fossile est une énergie "propre". Mais si l'on prend en compte l'ensemble du cycle de production du gaz, il est tout aussi nocif que le pétrole et le charbon. NON DÉMOCRATIQUE Les citoyen.ne.s ne sont pas impliqué.e.s dans la décision de construire de nouvelles usines à gaz. Au niveau fédéral, une poignée d'acteurs dominent le débat, dont les grandes entreprises énergétiques et le gestionnaire de réseau Elia. Leurs rapports volumineux sont remplis de jargon technique, ce qui rend les questions difficiles à comprendre pour les profanes et les personnes extérieures.
  2.099 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tegengas Vilvoorde Picture
 • Gents Tegengas! - geen vergunning voor nieuwe gasturbines
  De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen. Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. Deze enorme som aan publiek geld zal naar Europa's grootste commerciële energiebedrijven stromen. Deze geldstroom van arm naar rijk is onrechtvaardig. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. Zo wordt de burger hun stem ontnomen in een van de belangrijkste debatten van deze tijd. Meer informatie: https://tegengas.be/ Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/gentstegengas
  867 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Gents Tegengas
 • Geen nieuw stort in de Rupelstreek
  De fauna en flora is zich aan het herstellen van al de industriële activiteiten van de laatste jaren door kleiwinning. Kleiputten werden in de ganse Rupelstreek als afvaldump gebruiktvoor gans België en buitenland met de nodige gevolgen. Nu wil men terug afval dumpen in een kleiput naast de het oude stort . Dagelijks zullen er 40 vrachtwagens op en aan rijden om over 10 jaar verspreid ongeveer 200.000 ton afval te dumpen. Dit gaat ten koste van al de fauna en flora , mensen worden in gevaar gebracht door deze activiteiten op een rustige sluipweg . Over het te creëren stort wordt een gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging ingepland ....
  43 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Vanhoutte Luk
 • Red het Amazonewoud NU
  Als we zo verder doen zullen we de natuur en ook onszelf kapot maken. De grond zal niet meer vruchtbaar zijn en de gemiddelde omgevingstemperatuur op aarde zal met 4graden stijgen. Het holoceen is al 10.000 jaar op dezelfde temperatuur. Daarom is het belangrijk NU ons best te doen!
  60 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Lisa Blanckaert
 • SPRING MEE OP DE TRAM ! (nu het nog kan)
  In het nieuwe vervoersplan van De Lijn voor Antwerpen wordt het hele bus- en tramaanbod in en rond Antwerpen verminderd. Er wordt afgeschaft, verminderd of er moet overgestapt worden. TRAM 7, de iconische tramlijn, die Mortsel met het Antwerpse eilandje verbindt, en de ganse binnenstad doorkruist, is bedreigd. Tram 7 is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet, ook in andere Vlaamse regio’s. Vele reizigers, ook in Borgerhout, Boechout, Duffel en Lint zitten met de handen in het haar. Diensten zoals banken, post etc. worden meer en meer geconcentreerd in een hoofdgemeente of stad. Dat wordt zeker voor oudere of minder mobiele mensen moeilijker bereikbaar. Ook in sommige andere regio’s in Vlaanderen rijzen protesten tegen de openbaar vervoerplannen van De Lijn. Op die manier worden we terug in de auto geduwd, net nu we dringende klimaatmaatregelen nodig hebben. Bij een groots en ambitieus klimaatplan hoort ook een vlot, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer ! bekijk het promofilmpje: https://vimeo.com/492891043 Lees ook: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/tram7tot/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/vlaanderen-verliest-kostbare-tijd-met-het-openbaar-vervoer/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/opr201214/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/lijnshift/
  2.512 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT
 • Rendez le bois de la Cambre à la population - Het Ter Kamerenbos teruggeven aan de bevolking
  FR Le bois de la Cambre est l’un des rares lieux de ressourcement pour les Bruxelloises et les Bruxellois, dont beaucoup ne disposent pas d’un espace extérieur privatif. En période de pandémie, il a prouvé son importance pour la santé physique et psychique de chacune et de chacun d’entre nous, de nos familles, de nos proches. Sa fermeture totale et définitive au trafic routier de transit serait non seulement bénéfique à la population, mais aussi cohérente avec l’impératif de réduction de l’impact climatique de nos modes de déplacement, dans l’intérêt des générations actuelles et futures, conformément aux engagements internationaux pris par la Belgique et l’Union européenne (réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990). C’est pourquoi je demande aux responsables politiques de la Région Bruxelles Capitale et des communes riveraines du parc de tout mettre en œuvre pour : - rendre durablement le bois de la Cambre à la population, en particulier aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, en y supprimant au plus vite tout trafic motorisé de transit ; - réduire autant que possible les nuisance aux riverains, en renforçant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens (fréquence accrue des transports en commun, vélo-routes, pistes cyclables…) ; - restaurer le bois de la Cambre et y aménager les circulations dans le respect de sa dimension patrimoniale, de son écosystème et de son classement en zone Natura 2000. NL Het Ter Kamerenbos is een van de weinige plaatsen waar Brusselaars hun batterijen kunnen opladen. Velen beschikken niet over een eigen buitenruimte. In tijden van pandemie heeft dit gebied zijn belang bewezen voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder van ons, van onze families en van onze geliefden. De definitieve sluiting van het Ter Kamerenbos voor het wegverkeer zou niet alleen bevorderlijk zijn voor de bevolking, maar bovendien in overeenstemming zijn met de noodzaak om de klimaatimpact van onze vervoerswijzen te verminderen. Dit is in het belang van de huidige en toekomstige generaties en in overeenstemming met de internationale verbintenissen die België en de Europese Unie zijn aangegaan (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990). Daarom vraag ik de politieke verantwoordelijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten aangrenzend aan het park om alles in te zetten om: - het Ter Kamerenbos op duurzame wijze terug te geven aan de bevolking, en in het bijzonder aan kinderen en personen met beperkte mobiliteit, door er zo snel mogelijk al het gemotoriseerde transitverkeer te verwijderen; - de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken door alternatieven voor het gebruik van de privé-wagen voor de dagelijkse verplaatsingen te versterken (verhoogde frequentie van het openbaar vervoer, fietspaden, ...); - het herstel van het Ter Kamerenbos waarborgen en er het verkeer inrichten met respect voor de erfgoeddimensie, het ecosysteem en de classificatie als Natura 2000-zone. EN The Bois de la Cambre is one of the few places where the people of Brussels can recharge their batteries, many of whom do not have their own private outdoor space. In times of pandemic, it has proven its importance for the physical and mental health of each and every one of us, our families and loved ones. Its total and definitive closure to transit road traffic would not only benefit the population, but would also be consistent with the imperative of reducing the climate impact of our modes of transport, in the interest of current and future generations, in accordance with the international commitments made by Belgium and the European Union (reduction of greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels). This is why I am asking the political leaders of the Brussels Capital Region and the municipalities bordering the park to do everything in their power to : - to give the Bois de La Cambre back to the population, in particular to children and people with reduced mobility, by eliminating all motorized transit traffic as soon as possible; - to reduce the nuisance to local residents as much as possible by offering more alternatives to the private car for daily trips (increased frequency of public transportation, bicycle-roads, bicycle paths, etc.); - to restore the Bois de La Cambre and to arrange the circulation in the respect of its patrimonial dimension, its ecosystem and its classification in Natura 2000 zone. * Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale / Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité / Minister van Mobiliteit) Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement / Minister van Klimaattransitie en Leefmilieu) Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles / Burgemeester van de Stad Brussel) Boris Dilliès (Bourgmestre de la commune d'Uccle / Burgemeester van de gemeente van Ukkel) Christos Doulkeridis (Bourgmestre de la commune d'Ixelles / Burgemeester van de gemeente van Elsene) Olivier Deleuze (Bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort / Burgemeester van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde)
  937 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Reclaim The Park Picture
 • Non aux constructions sur le champ des Cailles ! (Watermael-Boitsfort)
  Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, association citoyenne indépendante de la Ferme du Chant des Cailles asbl, créons cette nouvelle pétition en décembre 2020 parce qu’un moratoire de 3 ans a pris fin et que les menaces de constructions sont à nouveau d’actualité. Le projet du Chant des Cailles, basé sur des principes de solidarité et de mixité sociale, comprend actuellement : 1. un maraîchage (400 mangeurs.euses, 3 emplois) 2. un élevage de moutons (production de fromages, laine et viande, 3 emplois) 3. un jardin d’herbes aromatiques et initiation aux plantes sauvages comestibles (2 emplois) 4. un potager collectif (+/- 80 potagistes) 5. un projet pédagogique en plein développement (1 emploi) 6. le Quartier Durable du Chant des Cailles (poulailler, épicerie participative, organisation d’événements festifs…) Considérant les éléments suivants : • La dégradation générale des milieux de vie et l’emballement du réchauffement climatique • La stratégie européenne en faveur de la biodiversité et l'engagement du gouvernement bruxellois à développer l'agriculture urbaine, ainsi que la stratégie Good Food qui projette de créer des initiatives similaires en région bruxelloise • L’absence de politique des loyers et la non-pénalisation des biens immobiliers vides, deux lacunes qui augmentent considérablement la demande de logements sociaux • L’existence d’alternatives durables pour pallier le manque de logements à Bruxelles • L’existence d'un Plan Particulier d’Aménagement du Sol en cours d’élaboration pour le quartier Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, plaidons pour : • Préserver les écosystèmes contre les méfaits de l’imperméabilisation des sols • Défendre les dernières terres arables et les initiatives d'agriculture urbaine de la Région Bruxelloise • Maintenir les réalisations de la Ferme du Chant des Cailles en matière de transition écologique, économique et sociale. Et en conséquence, NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE DE RENONCER A TOUTE CONSTRUCTION SUR LE CHAMP DES CAILLES ! Les Ami.e.s du champ des Cailles, [email protected]
  9.189 van 10.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ami.e.s du Champ des Cailles