• Geen belastinggeld voor Ineos Project One!
  De Vlaamse regering schuift de echte prioriteiten aan de kant om een plastiekfabriek zonder vergunning te redden. Na een zomer van vele bosbranden en overstromingen neemt ze een onnodig risico om borg te staan voor een fossiele plastiekfabriek. Dit terwijl er investeringen nodig zijn in kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer en zoveel meer. De steun voor Ineos Project One is ook tekenend voor het gebrek aan een duurzame visie op de Antwerpse haven: een haven die klimaatneutraal en circulair is zodat ook daar de jobs gewaarborgd blijven. De nieuwe investering van Ineos is om verschillende reden erg risicovol: - de ethaankraker zal de totale CO2-uitstoot doen stijgen; - de grondstof voor deze fabriek blijft schaliegas, ontgonnen door fracking. Dit is zeer milieubelastend, vervuilt grondwater, vernietigt biodiversiteit en maakt het leefmilieu onleefbaar; - het stikstofbad zit vol; - de vraag naar ethyleen op de wereldmarkt is al twee jaar aan het dalen. De manier waarop deze vergunning tot stand komt, doet elk geloof in gelijk beleid voor boeren, industrie en transport verbleken. Deze investering verdient ons belastinggeld niet. Stop de waarborg aan Ineos Project One.
  890 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door INEOS WILL FALL CAMPAIGN Picture
 • Denk aan later, drink plasticvrij water
  Door deze petitie te tekenen toont u aan de directie dat er een draagvlak is voor het verwijderen van de drankautomaten en het ontmoedigen van single-use plastics. Plasticvrije alternatieven zoals herbruikbare drinkbussen zijn onmisbaar in dit verhaal. We streven naar een circulaire schoolomgeving waar er geen plek is voor single-use plastics.
  644 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Climate 4 Change Picture
 • Stop Ineos Project One!
  For a detailed objection list in English: https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ Un aperçu détaillé des objections en français: https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ - De milieu-, klimaat- en gezondheidsimpact van INEOS Project One moet samen met de effecten van o.a. Oosterweel, Extra Containercapaciteit Antwerpen en Leidingenstraat Antwerpen-Ruhr geëvalueerd worden. Ook de emissies en lozingen van andere vervuilende installaties en bedrijven in de haven en de drukke verkeersaders en andere schadelijke activiteiten in de omgeving van de site moeten mee in rekening worden gebracht.   - Er zou nog steeds 55ha bos gekapt worden op de site, waardoor waardevolle natuur verdwijnt en talrijke ecosystemen met beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten vernietigd worden.  - Ethyleen is de voornaamste bouwsteen voor quasi alle kunststoffen, waarvan 40% nog steeds gaat naar de productie van wegwerpplastics en verpakkingen. INEOS verzwijgt onder andere dat ook de meer duurzame eindproducten uit ethyleenderivaten (bvb. windmolenwieken) hun steentje bijdragen aan de wereldwijde plasticvervuiling. Ook deze worden gemaakt van of bevatten plastic 'nurdles’, textielvezels of microplastics die in de natuur, oceanen en ook op de oevers van de Schelde terecht komen. - De argumenten van INEOS over de nood aan meer ethyleenproductie staan lijnrecht tegenover doelstellingen van de EU en zelfs sectorfederatie PlasticsEurope om minder nieuw plastic te produceren en meer in te zetten op recycling of hergebruik van de reeds geproduceerde hoeveelheid plastic.  - De toekomstige structurele overcapaciteit van ethyleen, een strengere plastic- en klimaatwetgeving, hogere CO2-taksen en het aangepast gedrag van consumenten, zal leiden tot dalende rentabiliteit, faillissementen, jobverlies met als gevolg miljarden euro’s verspild aan nutteloze, gestrande investeringen. - Ethaan, de grondstof voor de INEOS fabriek, is geen restproduct uit de winning van aardgas maar uit de ontginning van schaliegas met de zeer schadelijke ‘fracking’-techniek. Fracken naar schaliegas heeft desastreuze gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van mensen, fauna en flora. - INEOS houdt geen rekening met CO2 door hoog energieverbruik en frequente methaanlekken bij fracking, het affakkelen van methaan aan de bron (dus extra CO2), uitstoot van “Dragon Ships” van INEOS voor transport vanuit de VS, en het affakkelen in de kraker in Antwerpen (bij opstart, onderhoud of voor de veiligheid bij incidenten). Deze elementen worden NIET verrekend in de emissiecijfers voor de Europese ETS-regeling, maar uiteraard dienen deze wel meegenomen te worden in de milieueffectenrapportering.  - Door de bouw van de volgens INEOS "meest groene" en “efficiëntere” kraker zullen andere installaties op korte termijn niet stoppen met produceren. Een extra productiefaciliteit betekent ook extra uitstoot! - De waterstof die zal geproduceerd worden in Project One is niet “groen”: zij komt voort uit de verbranding van ethaan uit fossiel schaliegas. Momenteel is slechts 0,1% van de wereldwijde waterstofproductie echt groen. Zelfs indien "propere" wind-of zonne-energie gebruikt wordt voor het kraakproces, kan men de in Project One geproduceerde waterstof dus niet "koolstofarm" noemen. Bovendien moet de techniek en infrastructuur voor de opvang en opslag van CO2 (CCS) nog grotendeels ontwikkeld en uitgebouwd worden, en is er in België te weinig ruimte voor CO2-opslag. De installatie van Project One zal daarom bijna klaar zijn voor de sloop tegen wanneer deze technologieën tot substantiële CO2-reducties leiden. - In de VS en Duitsland is men volop bezig met de ontwikkeling van volledig geëlektrificeerde krakers, enkel op basis van hernieuwbare energie. Technologieën op basis van nafta, ethaan of andere koolwaterstoffen in krakers zoals INEOS Project One zullen dus zeer snel verouderd zijn.  Op https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ ontdek je hoe je zelf een bezwaarschrift kan indienen. Daar vind je ook een meer uitgewerkte lijst van argumenten om te gebruiken in je bezwaarschrift. Maar ook via deze petitie geef je een duidelijk signaal dat je bezwaar aantekent tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van INEOS Project One.
  2.434 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door INEOS WILL FALL CAMPAIGN Picture
 • GEEN Leidingstraat!
  Teken deze petitie en laat onze vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement weten dat ook jij tegen de aanleg bent van deze leidingstraat. Wij zijn voor een deftig natuurbeleid. Wij zijn voor het behoud van onze waardevolle bossen. Wij zijn voor minder Co2 en gezonde lucht om in te ademen. Wij zijn voor plasticvrij oceanen. Wij zijn voor een klimaat neutrale economie, Wij zijn voor een industrie die respect heeft voor de natuur en de mens en niet enkel gedreven wordt door eeuwige groei, steeds grotere winsten en als maar sterkere concurrentieposities. Wij zijn voor een economie die groeit op een duurzame manier met duurzame grondstoffen en met duurzame energiebronnen. Wij zijn voor een stijgende welvaart die ook zorgt voor een stijgende biodiversiteit. Wij zijn voor een samenleving waar zowel de mens, de economie, de natuur en het milieu voordeel uit haalt. De natuur heeft de mens niet nodig om te overleven maar de mens heeft wel de natuur nodig om te overleven. Help ons, zeg NEEN tegen de leidingstraat en teken deze petitie. Voor meer informatie, surf naar: http://geenleidingstraat.be Ons verzet tegen de leidingstraat heeft intussen ook al de ondersteuning en medewerking gekregen van 'Grootouders voor het Klimaat', Extinction Rebellion, Vrienden van de Groene Delle, Natuurgebied Gerhaegen Tessenderlo, INEOS Will Fall en Greenpeace Limburg.
  142 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Rudy Dingens
 • Yes, I want a world without single-use plastics
  (FR and ENG below) NL ⏱️ Per minuut belandt een vuilniswagen aan plastic afval in zee Iedere minuut belandt er een vuilniswagenlading aan plastic afval in zee. Bedrijven zoals Unilever, Coca-Cola en Nestlé zijn verslaafd aan goedkoop wegwerpplastic. Maar onze oceanen betalen de prijs en de plastic soep groeit. Op de meest afgelegen plekken op aarde vinden we plastic van deze bedrijven terug. Dit kan anders! Deze bedrijven hebben de oplossing in handen. ♻️ Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled Als je bad overstroomt, draai je de kraan dicht. Dat moeten we doen met wegwerpplastic: de kraan dichtdraaien. Supermarkten en voedselbedrijven roepen ons toe dat recycling de belangrijkste oplossing is. We willen het graag geloven, maar het is niet waar. Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled. Een einde maken aan de productie van nieuw wegwerpplastic is de enige route naar een wereld zonder wegwerpplastic. 📈 Produceren we in 2050 meer dan 4 keer zoveel plastic? Recycle je afval! Dat vertellen grote bedrijven ons. Zelf gebruiken deze bedrijven nauwelijks gerecycled plastic. Sterker nog: ze maken steeds meer nieuw wegwerpplastic. Als ze zo door blijven gaan, is de plastic soep verviervoudigd in 2050. 🐳 Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan plastic Dieren zien plastic afval aan voor voedsel. En met een maag vol onverteerbaar plastic, past er geen eten meer bij. Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan de gevolgen van hun onbedoelde dieet van plastic soep. Wetenschappers schatten dat 1 op de 3 zeeschildpadden en meer dan de helft van de walvissen plastic heeft ingeslikt. FR ⏱️ Chaque minute, un camion poubelle chargé de déchets plastiques finit dans la mer. Chaque minute, un camion de déchets plastiques finit dans la mer. Des entreprises comme Unilever, Coca-Cola et Nestlé sont accros au plastique jetable bon marché. Mais nos océans en paient le prix et la soupe de plastique ne cesse de croître. Dans les endroits les plus reculés de la planète, on trouve du plastique provenant de ces entreprises. Cela peut être différent ! Ces entreprises ont la solution. ♻️ Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé Si votre baignoire déborde, fermez le robinet. C'est ce que nous devrions faire avec le plastique jetable : fermer le robinet. Les supermarchés et les entreprises alimentaires nous crient que le recyclage est la principale solution. Nous aimerions le croire, mais ce n'est pas vrai. Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé. Mettre fin à la production de nouveaux plastiques jetables est la seule voie vers un monde sans plastique jetable. 📈 Produirons-nous plus de 4 fois plus de plastique d'ici 2050 ? Recyclez vos déchets ! C'est ce que les grandes entreprises nous disent. Ces entreprises elles-mêmes n'utilisent guère de plastique recyclé. En fait, ils fabriquent de plus en plus de nouveaux plastiques jetables. S'ils continuent comme ça, la soupe de plastique aura quadruplé d'ici 2050. 🐳 Plus de 100 000 animaux marins meurent chaque année à cause du plastique. Les animaux prennent les déchets plastiques pour de la nourriture. Et avec un estomac rempli de plastique indigeste, il n'y a plus de nourriture à distribuer. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent des suites de leur alimentation involontaire en soupe de plastique. Les scientifiques estiment qu'une tortue de mer sur trois et plus de la moitié des baleines ont ingéré du plastique. ENG ⏱️ Every minute, a rubbish truck load of plastic waste ends up in the sea Every minute, a truckload of plastic waste ends up in the sea. Companies like Unilever, Coca-Cola and Nestlé are addicted to cheap disposable plastic. But our oceans are paying the price and the plastic soup is growing. In the most remote places on earth, we find plastic from these companies. This can be done differently! These companies have the solution. ♻️ Over 90% of our plastic is not recycled If your bathtub overflows, turn off the tap. That's what we should do with disposable plastic: turn off the tap. Supermarkets and food companies shout at us that recycling is the main solution. We'd like to believe it, but it's not true. Over 90% of our plastic is not recycled. Stopping the production of new disposable plastic is the only route to a world without disposable plastic. 📈 Will we produce more than 4 times as much plastic in 2050? Recycle your waste! That's what big companies tell us. These companies themselves hardly use any recycled plastic. In fact, they are making more and more new disposable plastic. If they carry on like this, the plastic soup will have quadrupled by 2050. 🐳 More than 100,000 marine animals die from plastic every year Animals mistake plastic waste for food. And with a stomach full of indigestible plastic, there's no food left to eat. Every year, more than 100,000 marine animals die from the consequences of their unintended diet of plastic soup. Scientists estimate that 1 in 3 sea turtles and more than half of all whales have ingested plastic.
  272 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenpeace Youth Belgium Picture
 • NO PERMIT FOR INEOS' PROJECT ONE!
  NL (FR en dessous - ENG below) Om plaats te maken voor INEOS dient men 55 ha bos te kappen, waarvoor zij een afzonderlijke vergunningsaanvraag indienden. ‘Saucissonering’ van het vergunningstraject is een gewiekste strategie, omdat men geen klare kijk heeft op de globale impact van het project. Het is illegaal onder de Belgische & Europese wetgeving. Ondanks massaal protest en het negatief advies van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, keurden Stad Antwerpen & de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS een gewijzigde vergunningsaanvraag in maar heeft duidelijk nog niets bijgeleerd over milieu en klimaat. Via deze petitie geeft u een duidelijk signaal dat u bezwaar aantekent tegen de ontbossing van de Project One-site in de Antwerpse haven op basis van volgende doorslaggevende argumenten: 1. De aanvraag vermeldt niet dat het in weze om een milieutechnische éénheid gaat die als één geheel moet beoordeeld worden. INEOS schrapt percelen t.o.v. de initiële aanvraag tot ontbossing maar verzuimt de oppervlakte voor het geheel aan te passen. Deze inconsistentie dient uitgeklaard te worden.  2. INEOS probeert het wettelijk kader van milieu- & klimaatbeleid te omzeilen door een aparte vergunning aan te vragen voor de ontbossing. Dit is een schending van de regelgeving. Het excuus dat ontbossing noodzakelijk is om verder bodemonderzoek te kunnen uitvoeren is een drogreden. 3. Een openbaar onderzoek voorziet 30 dagen inzagetijd voor burgers & organisaties De termijn werd niet gerespecteerd: pas na constante druk van buitenaf werd de informatie slechts 21 dagen openbaar gemaakt. Opnieuw midden in een vakantieperiode! 4. Ondanks het feit dat INEOS een jaar tijd had de plasticvervuiling in de haven en het Schelde-estuarium aan te pakken, is de situatie ongewijzigd. Ook hier draagt Ineos bij aan het probleem en niet aan de oplossing. FR Afin de libérer le terrain, 55 ha de forêt devraient être abattus, ce qui fait l'unique objet de la demande de permis de la part d'INEOS. "Saucissonner" la procédure environnementale est une stratégie astucieuse, car il manque une vision claire de l'impact global du projet et ne respecte pas la législation belge et européenne. Malgré de nombreuses objections et l'avis négatif de l'Agence flamande Nature et Forêt, la ville d'Anvers et la Députation provinciale ont approuvé le dossier. Cependant, notre recours administratif a été déclaré recevable. Afin d'avoir un minimum de munitions contre nos arguments, INEOS a soumis une demande de permis modifiée. Il est clair qu'elle n'a rien appris sur l'environnement & le climat. Par le biais de cette pétition, vous donnez un signal clair que vous vous opposez à la demande de permis. 1. La demande n'indique pas qu'il s'agit d'une unité d'ingénierie environnementale qui doit être évaluée dans son ensemble. INEOS supprime des parcelles par rapport à la demande initiale de déforestation, mais n'ajuste pas la superficie de l'ensemble. Cette incohérence doit être clarifiée.  2. INEOS tente de contourner la législation environnementale & climatique en soumettant une demande de permis distincte pour la déforestation. Il s'agit d'une violation du règlement. L'excuse selon laquelle la déforestation est nécessaire pour poursuivre l'étude géotechnique est fallacieuse. 3. Lors d'une enquête publique, les citoyens et organisations disposent de 30 jours pour consulter le dossier. Ce délai n'a pas été respecté: ce n'est qu'après une pression extérieure persistante que le dossier a été rendu public pendant 21 jours et, de plus, à nouveau au milieu des vacances d'été! 4. Malgré le fait qu'INEOS ait eu un an pour s'attaquer à la pollution plastique dans le port et l'estuaire de l'Escaut, la situation est inchangée. Là aussi, Ineos contribue au problème et non à la solution. ENG In order to make way for Ineos 55 hectares of forest need to be cut down, for which INEOS submitted a separate permit application. 'Salami slicing' of the environmental permit trajectory is a slick strategy, because there's no clear view on the overall impact of the project. This is illegal under Belgian & European legislation. Despite massive protests and the negative advice of the Flemish' Nature and Forest Agency, the City of Antwerp & the Provincial Deputation approved the project. However, our administrative appeal was declared admissible by the relevant instances. In order to have some defence against our arguments, INEOS submitted an amended permit application, but clearly has not learnt much in the field of environment and climate. By means of this petition, you are sending a clear signal that you object to the permit for deforestation of the Project One site in the port of Antwerp on the basis of the following decisive arguments: 1. The application does not indicate that it involves an environmental engineering unit which must be assessed as a whole. INEOS deletes plots of land in relation to the original application for deforestation but fails to adjust the overall area required. This inconsistency needs to be clarified.  2. INEOS tries to bypass the environmental & climate legislation by submitting a separate permit application for deforestation. This is a violation of the regulations. The excuse that deforestation is necessary to carry out further soil analysis is a fallacy. 3. In the case of a public survey, citizens & organisations should be given 30 days to consult the file. The time frame was not respected: only after persistent outside pressure were documents made public for a period of 21 days. Once again in the middle of a holiday period. 4. Despite the fact that INEOS had one year to tackle the plastic pollution in the port of Antwerp and the Scheldt estuary, the situation is unchanged. Again, Ineos is contributing to the problem and not to the solution.
  12.327 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door INEOS WILL FALL CAMPAIGN Picture