• Gents Tegengas! - geen vergunning voor nieuwe gasturbines
  De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen. Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. Deze enorme som aan publiek geld zal naar Europa's grootste commerciële energiebedrijven stromen. Deze geldstroom van arm naar rijk is onrechtvaardig. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. Zo wordt de burger hun stem ontnomen in een van de belangrijkste debatten van deze tijd. Meer informatie: https://tegengas.be/ Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/gentstegengas
  696 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Gents Tegengas
 • Geen nieuw stort in de Rupelstreek
  De fauna en flora is zich aan het herstellen van al de industriële activiteiten van de laatste jaren door kleiwinning. Kleiputten werden in de ganse Rupelstreek als afvaldump gebruiktvoor gans België en buitenland met de nodige gevolgen. Nu wil men terug afval dumpen in een kleiput naast de het oude stort . Dagelijks zullen er 40 vrachtwagens op en aan rijden om over 10 jaar verspreid ongeveer 200.000 ton afval te dumpen. Dit gaat ten koste van al de fauna en flora , mensen worden in gevaar gebracht door deze activiteiten op een rustige sluipweg . Over het te creëren stort wordt een gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging ingepland ....
  6 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Vanhoutte Luk
 • Red het Amazonewoud NU
  Als we zo verder doen zullen we de natuur en ook onszelf kapot maken. De grond zal niet meer vruchtbaar zijn en de gemiddelde omgevingstemperatuur op aarde zal met 4graden stijgen. Het holoceen is al 10.000 jaar op dezelfde temperatuur. Daarom is het belangrijk NU ons best te doen!
  7 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Lisa Blanckaert
 • SPRING MEE OP DE TRAM ! (nu het nog kan)
  In het nieuwe vervoersplan van De Lijn voor Antwerpen wordt het hele bus- en tramaanbod in en rond Antwerpen verminderd. Er wordt afgeschaft, verminderd of er moet overgestapt worden. TRAM 7, de iconische tramlijn, die Mortsel met het Antwerpse eilandje verbindt, en de ganse binnenstad doorkruist, is bedreigd. Tram 7 is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet, ook in andere Vlaamse regio’s. Vele reizigers, ook in Borgerhout, Boechout, Duffel en Lint zitten met de handen in het haar. Diensten zoals banken, post etc. worden meer en meer geconcentreerd in een hoofdgemeente of stad. Dat wordt zeker voor oudere of minder mobiele mensen moeilijker bereikbaar. Ook in sommige andere regio’s in Vlaanderen rijzen protesten tegen de openbaar vervoerplannen van De Lijn. Op die manier worden we terug in de auto geduwd, net nu we dringende klimaatmaatregelen nodig hebben. Bij een groots en ambitieus klimaatplan hoort ook een vlot, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer ! bekijk het promofilmpje: https://vimeo.com/492891043 Lees ook: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/tram7tot/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/vlaanderen-verliest-kostbare-tijd-met-het-openbaar-vervoer/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/opr201214/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/lijnshift/
  2.469 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT
 • Rendez le bois de la Cambre à la population - Het Ter Kamerenbos teruggeven aan de bevolking
  FR Le bois de la Cambre est l’un des rares lieux de ressourcement pour les Bruxelloises et les Bruxellois, dont beaucoup ne disposent pas d’un espace extérieur privatif. En période de pandémie, il a prouvé son importance pour la santé physique et psychique de chacune et de chacun d’entre nous, de nos familles, de nos proches. Sa fermeture totale et définitive au trafic routier de transit serait non seulement bénéfique à la population, mais aussi cohérente avec l’impératif de réduction de l’impact climatique de nos modes de déplacement, dans l’intérêt des générations actuelles et futures, conformément aux engagements internationaux pris par la Belgique et l’Union européenne (réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990). C’est pourquoi je demande aux responsables politiques de la Région Bruxelles Capitale et des communes riveraines du parc de tout mettre en œuvre pour : - rendre durablement le bois de la Cambre à la population, en particulier aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, en y supprimant au plus vite tout trafic motorisé de transit ; - réduire autant que possible les nuisance aux riverains, en renforçant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens (fréquence accrue des transports en commun, vélo-routes, pistes cyclables…) ; - restaurer le bois de la Cambre et y aménager les circulations dans le respect de sa dimension patrimoniale, de son écosystème et de son classement en zone Natura 2000. NL Het Ter Kamerenbos is een van de weinige plaatsen waar Brusselaars hun batterijen kunnen opladen. Velen beschikken niet over een eigen buitenruimte. In tijden van pandemie heeft dit gebied zijn belang bewezen voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder van ons, van onze families en van onze geliefden. De definitieve sluiting van het Ter Kamerenbos voor het wegverkeer zou niet alleen bevorderlijk zijn voor de bevolking, maar bovendien in overeenstemming zijn met de noodzaak om de klimaatimpact van onze vervoerswijzen te verminderen. Dit is in het belang van de huidige en toekomstige generaties en in overeenstemming met de internationale verbintenissen die België en de Europese Unie zijn aangegaan (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990). Daarom vraag ik de politieke verantwoordelijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten aangrenzend aan het park om alles in te zetten om: - het Ter Kamerenbos op duurzame wijze terug te geven aan de bevolking, en in het bijzonder aan kinderen en personen met beperkte mobiliteit, door er zo snel mogelijk al het gemotoriseerde transitverkeer te verwijderen; - de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken door alternatieven voor het gebruik van de privé-wagen voor de dagelijkse verplaatsingen te versterken (verhoogde frequentie van het openbaar vervoer, fietspaden, ...); - het herstel van het Ter Kamerenbos waarborgen en er het verkeer inrichten met respect voor de erfgoeddimensie, het ecosysteem en de classificatie als Natura 2000-zone. EN The Bois de la Cambre is one of the few places where the people of Brussels can recharge their batteries, many of whom do not have their own private outdoor space. In times of pandemic, it has proven its importance for the physical and mental health of each and every one of us, our families and loved ones. Its total and definitive closure to transit road traffic would not only benefit the population, but would also be consistent with the imperative of reducing the climate impact of our modes of transport, in the interest of current and future generations, in accordance with the international commitments made by Belgium and the European Union (reduction of greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels). This is why I am asking the political leaders of the Brussels Capital Region and the municipalities bordering the park to do everything in their power to : - to give the Bois de La Cambre back to the population, in particular to children and people with reduced mobility, by eliminating all motorized transit traffic as soon as possible; - to reduce the nuisance to local residents as much as possible by offering more alternatives to the private car for daily trips (increased frequency of public transportation, bicycle-roads, bicycle paths, etc.); - to restore the Bois de La Cambre and to arrange the circulation in the respect of its patrimonial dimension, its ecosystem and its classification in Natura 2000 zone. * Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale / Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité / Minister van Mobiliteit) Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement / Minister van Klimaattransitie en Leefmilieu) Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles / Burgemeester van de Stad Brussel) Boris Dilliès (Bourgmestre de la commune d'Uccle / Burgemeester van de gemeente van Ukkel) Christos Doulkeridis (Bourgmestre de la commune d'Ixelles / Burgemeester van de gemeente van Elsene) Olivier Deleuze (Bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort / Burgemeester van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde)
  868 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Reclaim The Park Picture
 • Non à la vente du terrain du CPAS de Braine-le-Comte à un promoteur immobilier !
  Nous demandons votre soutien pour montrer aux instances de la commune et du CPAS que les citoyens sont bien conscients des enjeux de demain et des différentes crises que nous vivons, qu’il est urgent de les laisser tenter de répondre à ces enjeux en favorisant l’implication de toutes et tous. Avec la crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui, il nous paraît essentiel de redéfinir les bases de nos modes de vie. Nous avons beaucoup entendu « plus jamais comme avant », « que sera le monde d’après ? »… Pour le Collectif Jardin Albecq, la signature de cette pétition signe notre détermination et notre engagement à reprendre les choses en main et à remettre réellement au centre de nos vies les enjeux sanitaires (la santé, le bien-être…), sociaux (la convivialité, la solidarité…) et environnementaux (préservation des espaces naturels, protection de la nature, de la biodiversité…).
  941 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Collectif Jardin Albecq
 • Gebruik schoolmaaltijden als hefboom en maak werk van een lokale voedselstrategie
  Wij vinden dat onze kinderen gezonde voeding en een robuust ecologisch voedselsysteem met toekomst verdienen. Geef daarom boeren een eerlijk inkomen, verbind het platteland met de stad en ga aan de slag met lokale spelers om de maaltijden te bereiden. Koppel de schoolmaaltijden aan de lokale voedselstrategie. Zo verzekeren we onze kinderen een gezonde maaltijd tot ver in de toekomst.
  78 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Karolien Burvenich
 • Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
  In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
  6.406 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • Fossielvrij pensioenfonds voor ambtenaren
  Het aanvullend pensioenfonds voor contractuele ambtenaren i s een enorm groot fonds. Er worden nog miljoenen geïnvesteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen en verhandelen. Het fonds moet contractuele ambtenaren een extra centje opleveren zodat deze zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag. Echter, door de grote investeringen in fossiele brandstoffen wordt er niet geïnvesteerd in een gezonde en gelukkige oude dag, maar wel in klimaatverandering, grootte droogte en hittegolven. Lokale besturen nemen vaak het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering. Vele van hen tekende het burgemeesterconvenant en hebben werk gemaakt van ambitieuze plannen richting een klimaatneutrale toekomst. Het is dan ook zeer jammer en tegenstrijdig dat het aanvullende pensioenfonds waarmee deze lokale besturen werken nog steeds massaal blijft investeren in fossiele energie. De grote stappen die lokale overheden nemen in de steden en gemeenten worden zo ondermijnd door de investeringen van het pensioenfonds.
  22 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • NO PERMIT FOR INEOS' PROJECT ONE!
  NL (FR en dessous - ENG below) Om plaats te maken voor INEOS dient men 55 ha bos te kappen, waarvoor zij een afzonderlijke vergunningsaanvraag indienden. ‘Saucissonering’ van het vergunningstraject is een gewiekste strategie, omdat men geen klare kijk heeft op de globale impact van het project. Het is illegaal onder de Belgische & Europese wetgeving. Ondanks massaal protest en het negatief advies van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, keurden Stad Antwerpen & de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS een gewijzigde vergunningsaanvraag in maar heeft duidelijk nog niets bijgeleerd over milieu en klimaat. Via deze petitie geeft u een duidelijk signaal dat u bezwaar aantekent tegen de ontbossing van de Project One-site in de Antwerpse haven op basis van volgende doorslaggevende argumenten: 1. De aanvraag vermeldt niet dat het in weze om een milieutechnische éénheid gaat die als één geheel moet beoordeeld worden. INEOS schrapt percelen t.o.v. de initiële aanvraag tot ontbossing maar verzuimt de oppervlakte voor het geheel aan te passen. Deze inconsistentie dient uitgeklaard te worden.  2. INEOS probeert het wettelijk kader van milieu- & klimaatbeleid te omzeilen door een aparte vergunning aan te vragen voor de ontbossing. Dit is een schending van de regelgeving. Het excuus dat ontbossing noodzakelijk is om verder bodemonderzoek te kunnen uitvoeren is een drogreden. 3. Een openbaar onderzoek voorziet 30 dagen inzagetijd voor burgers & organisaties De termijn werd niet gerespecteerd: pas na constante druk van buitenaf werd de informatie slechts 21 dagen openbaar gemaakt. Opnieuw midden in een vakantieperiode! 4. Ondanks het feit dat INEOS een jaar tijd had de plasticvervuiling in de haven en het Schelde-estuarium aan te pakken, is de situatie ongewijzigd. Ook hier draagt Ineos bij aan het probleem en niet aan de oplossing. FR Afin de libérer le terrain, 55 ha de forêt devraient être abattus, ce qui fait l'unique objet de la demande de permis de la part d'INEOS. "Saucissonner" la procédure environnementale est une stratégie astucieuse, car il manque une vision claire de l'impact global du projet et ne respecte pas la législation belge et européenne. Malgré de nombreuses objections et l'avis négatif de l'Agence flamande Nature et Forêt, la ville d'Anvers et la Députation provinciale ont approuvé le dossier. Cependant, notre recours administratif a été déclaré recevable. Afin d'avoir un minimum de munitions contre nos arguments, INEOS a soumis une demande de permis modifiée. Il est clair qu'elle n'a rien appris sur l'environnement & le climat. Par le biais de cette pétition, vous donnez un signal clair que vous vous opposez à la demande de permis. 1. La demande n'indique pas qu'il s'agit d'une unité d'ingénierie environnementale qui doit être évaluée dans son ensemble. INEOS supprime des parcelles par rapport à la demande initiale de déforestation, mais n'ajuste pas la superficie de l'ensemble. Cette incohérence doit être clarifiée.  2. INEOS tente de contourner la législation environnementale & climatique en soumettant une demande de permis distincte pour la déforestation. Il s'agit d'une violation du règlement. L'excuse selon laquelle la déforestation est nécessaire pour poursuivre l'étude géotechnique est fallacieuse. 3. Lors d'une enquête publique, les citoyens et organisations disposent de 30 jours pour consulter le dossier. Ce délai n'a pas été respecté: ce n'est qu'après une pression extérieure persistante que le dossier a été rendu public pendant 21 jours et, de plus, à nouveau au milieu des vacances d'été! 4. Malgré le fait qu'INEOS ait eu un an pour s'attaquer à la pollution plastique dans le port et l'estuaire de l'Escaut, la situation est inchangée. Là aussi, Ineos contribue au problème et non à la solution. ENG In order to make way for Ineos 55 hectares of forest need to be cut down, for which INEOS submitted a separate permit application. 'Salami slicing' of the environmental permit trajectory is a slick strategy, because there's no clear view on the overall impact of the project. This is illegal under Belgian & European legislation. Despite massive protests and the negative advice of the Flemish' Nature and Forest Agency, the City of Antwerp & the Provincial Deputation approved the project. However, our administrative appeal was declared admissible by the relevant instances. In order to have some defence against our arguments, INEOS submitted an amended permit application, but clearly has not learnt much in the field of environment and climate. By means of this petition, you are sending a clear signal that you object to the permit for deforestation of the Project One site in the port of Antwerp on the basis of the following decisive arguments: 1. The application does not indicate that it involves an environmental engineering unit which must be assessed as a whole. INEOS deletes plots of land in relation to the original application for deforestation but fails to adjust the overall area required. This inconsistency needs to be clarified.  2. INEOS tries to bypass the environmental & climate legislation by submitting a separate permit application for deforestation. This is a violation of the regulations. The excuse that deforestation is necessary to carry out further soil analysis is a fallacy. 3. In the case of a public survey, citizens & organisations should be given 30 days to consult the file. The time frame was not respected: only after persistent outside pressure were documents made public for a period of 21 days. Once again in the middle of a holiday period. 4. Despite the fact that INEOS had one year to tackle the plastic pollution in the port of Antwerp and the Scheldt estuary, the situation is unchanged. Again, Ineos is contributing to the problem and not to the solution.
  12.163 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ INEOS WILL FALL Picture
 • Non aux constructions sur le champ des Cailles ! (Watermael-Boitsfort)
  Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, association citoyenne indépendante de la Ferme du Chant des Cailles asbl, créons cette nouvelle pétition en décembre 2020 parce qu’un moratoire de 3 ans a pris fin et que les menaces de constructions sont à nouveau d’actualité. Le projet du Chant des Cailles, basé sur des principes de solidarité et de mixité sociale, comprend actuellement : 1. un maraîchage (400 mangeurs.euses, 3 emplois) 2. un élevage de moutons (production de fromages, laine et viande, 3 emplois) 3. un jardin d’herbes aromatiques et initiation aux plantes sauvages comestibles (2 emplois) 4. un potager collectif (+/- 80 potagistes) 5. un projet pédagogique en plein développement (1 emploi) 6. le Quartier Durable du Chant des Cailles (poulailler, épicerie participative, organisation d’événements festifs…) Considérant les éléments suivants : • La dégradation générale des milieux de vie et l’emballement du réchauffement climatique • La stratégie européenne en faveur de la biodiversité et l'engagement du gouvernement bruxellois à développer l'agriculture urbaine, ainsi que la stratégie Good Food qui projette de créer des initiatives similaires en région bruxelloise • L’absence de politique des loyers et la non-pénalisation des biens immobiliers vides, deux lacunes qui augmentent considérablement la demande de logements sociaux • L’existence d’alternatives durables pour pallier le manque de logements à Bruxelles • L’existence d'un Plan Particulier d’Aménagement du Sol en cours d’élaboration pour le quartier Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, plaidons pour : • Préserver les écosystèmes contre les méfaits de l’imperméabilisation des sols • Défendre les dernières terres arables et les initiatives d'agriculture urbaine de la Région Bruxelloise • Maintenir les réalisations de la Ferme du Chant des Cailles en matière de transition écologique, économique et sociale. Et en conséquence, NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE DE RENONCER A TOUTE CONSTRUCTION SUR LE CHAMP DES CAILLES ! Les Ami.e.s du champ des Cailles, amischampcailles@gmail.com
  6.827 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ami.e.s du Champ des Cailles