• Meer en beter openbaar vervoer in Limburg
  De impact van het autoverkeer in onze leefomgeving is groot: verkeersdoden, files en gezondheidsproblemen. Ook draagt de uitstoot bij aan de klimaatcrisis. Toch wordt er nog massaal geïnvesteerd in infrastructuur voor auto’s, terwijl er bespaard wordt op openbaar vervoer. Overvolle bussen tijdens de spits, weinig of geen aanbod ’s avonds en in het weekend. En de bussen die rijden zijn er vaak erg slecht aan toe. Op die manier maak je kiezen voor het klimaat niet ‘haalbaar en betaalbaar’. Er is dringend nood aan een publiek debat waarin deze mobiliteitsproblemen besproken worden.
  2.240 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door OV Limburg Picture
 • Geen belastinggeld voor Ineos Project One!
  De Vlaamse regering schuift de echte prioriteiten aan de kant om een plastiekfabriek zonder vergunning te redden. Na een zomer van vele bosbranden en overstromingen neemt ze een onnodig risico om borg te staan voor een fossiele plastiekfabriek. Dit terwijl er investeringen nodig zijn in kinderopvang, onderwijs, openbaar vervoer en zoveel meer. De steun voor Ineos Project One is ook tekenend voor het gebrek aan een duurzame visie op de Antwerpse haven: een haven die klimaatneutraal en circulair is zodat ook daar de jobs gewaarborgd blijven. De nieuwe investering van Ineos is om verschillende reden erg risicovol: - de ethaankraker zal de totale CO2-uitstoot doen stijgen; - de grondstof voor deze fabriek blijft schaliegas, ontgonnen door fracking. Dit is zeer milieubelastend, vervuilt grondwater, vernietigt biodiversiteit en maakt het leefmilieu onleefbaar; - het stikstofbad zit vol; - de vraag naar ethyleen op de wereldmarkt is al twee jaar aan het dalen. De manier waarop deze vergunning tot stand komt, doet elk geloof in gelijk beleid voor boeren, industrie en transport verbleken. Deze investering verdient ons belastinggeld niet. Stop de waarborg aan Ineos Project One.
  888 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door INEOS WILL FALL CAMPAIGN Picture
 • STOP à le surconsommation animale
  L'élevage est une des causes les plus importantes du réchauffement climatique.
  4 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Axel Remy-Paquay
 • Bescherming voor het volledige Zennebeemden gebied
  Jarenlang was het Zennebeemden bos een verborgen parel in Mechelen Zuid. Door de verbinding met het gebied Poelenbroek in Zemst en andere kleine gebieden, kon je er regelmatig diverse minder alledaagse diersoorten tegenkomen. Door de jaren graasden verschillende soorten vee op het weiland. Tijdens die rustige periode werd in 2008, zonder veel ruchtbaarheid, de bestemming van bijna de helft van het gebied aangepast naar stedelijke ontwikkelingszone. De situatie werd pas alarmerend toen Plopsa in 2017 aankondigde dat ze een waterpretpark wilden bouwen op dat terrein. Sindsdien heeft het Zennebeemden Bos heel wat aan bekendheid gewonnen. Buurtbewoners en actiegroepen uit de ruime omgeving sprongen te hulp om de situatie aan te kaarten en de bevolking duidelijk te informeren over de plannen. Sinds enkele jaren is het zuidelijke deel van het gebied in beheer vandoor Natuurpunt. Natuurpunt gaf reeds 11 ha Zennebeemden een natuurtoekomst. Bovendien vinden nu steeds meer natuurgenieters hun weg naar de Zennebeemden, wat onder andere leidde tot een Radio 2-luisterwandeling. De regelmatige persaandacht en de hernieuwde interesse voor lokale natuur brachten veel meer mensen naar het bos. Intussen worden de wandelwegen onderhouden en is het bos nog toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Het gevoerde beheer van het beheerteam loont duidelijk. Het noordelijke deel van het gebied moest dienen voor de Plopsaplannen. Begin 2022 diende Plopsa een eerste bouwaanvraag in, en gesteund door honderden bezwaarschriften keurde verschillende experten te bouwplannen af. Plopsa koos ervoor om zelf de vergunningsaanvraag in te trekken, met boodschap dat ze zich zouden herbronnen en voor einde 2022 een nieuwe aanvraag zouden indienen. Dat gebeurde niet. Sindsdien kwamen er nog meer argumenten om het bos te vrijwaren. 1. Sport Vlaanderen kondigde aan dat ze op 2 km van het gebied een nieuw zwemcomplex willen bouwen in het domein van Hofstade, en Plopsaqua is dus overbodig.. https://www.sport.vlaanderen/nieuws/nieuw-multisportcomplex-in-hofstade/ 2. Een belangrijk arrest stelt dat een stadsbestuur niet langer een bouwvergunning mag verlenen wanneer er een MER screening moet gebeuren. Een nieuwe bouwaanvraag zou dus door de provincieraad moeten goedgekeurd worden, niet door stad Mechelen. https://omgeving.vlaanderen.be/nl/mag-gemeente-beslissen-over-eigen-screeningsplichtige-aanvragen 3. Een ander arrest stelt dat de impact van stikstofuitstoot onvoldoende onderzocht was voor de bouw van de opvolger van Uplace. Hetzelfde argument is nu ook bij het Zennebeemden bos van belang geworden. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/stikstofarrest-nekt-uplace-opvolger-broeklin/10434869.html 4. In Montreal werden in oktober 2022 de conclusies voor de VN-biodiversiteitstop goedgekeurd, waardoor de deelnemende landen zich ertoe verbinden om veel meer aandacht te geven aan bestaande natuur. https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/ Het lot van het noordelijke deel van het Zennebeemden gebied blijft dus momenteel nog onzeker. Historisch gezien is het gebied één geheel. Er is geen enkel landschapselement dat de grens tussen de 2 gebieden toont. Fauna en flora maken geen onderscheid tussen de 2 delen. Meer nog. Sinds de Plopsa plannen bekend werden werd een deel van de Technopolis overloopparking (voormalige weide) niet meer gebruikt. In de afgelopen 5 jaar hebben pioniersoorten dat terrein in genomen en Technopolis wijkt nu uit naar een ander terrein om als overloop te gebruiken. Het bos is nog altijd klaar om uit te breiden. Hoewel Plopsa een huurovereenkomst aanging voor 29 jaar, bestaat er ook de opschortende voorwaarde dat ze een waterpretpark mogen bouwen. Nu de bouw onwaarschijnlijk is geworden, zal de overeenkomst binnenkort terug ontbonden worden. Technopolis kan dan op zoek gaan naar een nieuwe beheerder. Het Zennebeemden gebied is historisch zeer natte grond, als deel van de Zennevallei. Het is een essentieel onderdeel van het gebied waarin Natuurpark Rivierenland wordt ontwikkeld en ondersteunt de Vlaamse bos, natuur en Blue Deal-doelstellingen. Voor trekkende soorten, in de lucht of over land, is Zennebeemden een levensnoodzakelijke stapsteen in dit druk bewoonde gebied tussen Antwerpen en Brussel, tussen de Scheldevallei en de Brabantse wouden.
  267 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • NON au projet des 100 habitations rue du vieux Cimetière - Cité des Aulniats
  Etant citoyen de la commune d’Anderlues, je me permets de vous adresser la présente lettre de réclamation concernant le projet ci-dessus. J'ai pris connaissance du projet nouvellement présenté. Il est à noter que le projet, s’il prétend ne pas présenter d’incidences supplémentaires par rapport au projet précédent, n’applique aucunement une correction sur les nuisances et risques déjà soulignés par les citoyens lors de la présentation du projet initial. Je tenais donc à exprimer mon opposition en raison de plusieurs points préoccupants non pris en compte. o Impact sur la faune et la flore : abattage d’arbres et destruction du refuge du monde animal (oiseaux, écureuils, hérissons, …) o Destruction d’un espace verdurisé et minéralisation du sol, entraînant une diminution des surfaces perméables avec incidence sur l'écoulement des eaux. (Inondation à la rue Joseph Wauters) o Augmentation du trafic automobile dans les voiries environnantes. La vitesse est déjà rapide sans aucune mise en place de sécurisation de la part de l’autorité communale actuelle dans le centre. Cette construction va donc accentuer notre rapport à l’insécurité. o Les enfants de l’école Saint Médard vont être exposés à l’abondante circulation quotidienne avec des polluants et des risques d’accidents o Atteintes à la tranquillité des habitants : passage de camions pour la construction, nuisances sonores et dégradations des routes dans le centre. C’est déjà le cas actuellement à la rue des Combattants. o L’importance de garder des espaces verts dans le centre pour donner une bouffée d’air aux citoyens habitant à proximité. On a pu constater l’importance des espaces verts lors de la période covid. o Les nouvelles voiries proposées semblent bénéficier uniquement au projet sans contribuer au maillage existant. Cela va à l’encontre des intérêts de la communauté qui subira les incidences négatives de ces nouvelles infrastructures, sans en tirer aucun bénéfice fonctionnel
  356 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door Aurore Duchène Picture
 • Jeux asiatiques d'hiver 2029 en Arabie Saoudite ? NON !
  Signez cette pétition si vous pensez également qu'il est temps que les citoyens de ce monde fasse entendre leur voix pour protéger notre planète et les êtres vivants en arrêtant d'organiser des événements mortifères.
  108 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Isabelle Lucas Picture
 • Geen gigantische TWEEDE gascentrale in Tessenderlo
  Beste inwoners van Tessenderlo en omstreken, Met regelmaat zien we berichten voorbij komen over de geurhinder van de huidige, reeds zware industrie en/of de angst en vragen als er weer een sirene begint te loeien. Bij het stellen van vragen hierover krijgen we van hogerhand steevast dezelfde antwoorden, het is jouw keuze om hier te wonen. Akkoord, we moeten een evenwicht vinden tussen het wonen tussen de huidige industrie en een aangename leefomgeving. Wil dat echter zeggen dat we daarom nog verdere uitbreiding van de industriële activiteiten moeten slikken? Dat we de bouw van een gigantische gascentrale die een enorme impact heeft op ons leefmilieu en de natuur zomaar moeten toelaten? Neen. Als we de optelsom maken van de huidige industrie en grote KMO’s die pal langs de dorpskern gelegen zijn en waar Tessenderlo door wordt ingesloten, kunnen we enkel besluiten dat we dagelijks veel uitstoot te slikken krijgen. Als omwonenden in Tessenderlo en omstreken kunnen we ons enkel afvragen wanneer de lokale besturen en de Vlaamse overheid eindelijk ‘genoeg’ zeggen. En dat is wat wij momenteel vragen GENOEG, STOP en geef ons nog een beetje ademruimte. De gascentrale Oorspronkelijk wou men gascentrales bouwen om het eventueel tekort aan elektriciteit op te vangen als de kerncentrales allemaal gesloten worden. Echter op 1 april communiceert het kernkabinet dat er twee kerncentrales opengehouden worden. Toch kiest men ervoor om alsnog twee gascentrales te bouwen, deze zullen dan in Seraing en Les Awirs komen. Met dit geweten, waarom dient TDS dan toch nog een bouwaanvraag in voor een gigantische gascentrale met een elektrisch vermogen van 900MW? We kennen de huidige gasprijzen, met de oorlog in ons achterhoofd en het feit dat er heel wat Europese landen afstappen van fossiele brandstoffen als gas hoeven we niet te hopen op goedkope elektriciteit. Laten we ook heel duidelijk zijn, de gascentrales kunnen enkel gebouwd worden met subsidies en kunnen enkel blijven draaien door de bijdrage van jou en mij! Dure gas invoeren om hier een gascentrale te zetten om stoom op te wekken om elektriciteit te voorzien… klinkt niet logisch toch? Wanneer je de lekken bij ontginning en de aanvoer van gas meerekent in de CO2 uitstoot, dan is een gascentrale die op buitenlands gas draait zelfs ERGER dan een steenkoolcentrale! De winning van Amerikaans gas bestaat voornamelijk uit 80% schaliegas dat bij het aanboren zorgt voor vervuilde rivieren en aardbevingen. Vervolgens moet dat gewonnen schaliegas de Atlantische Oceaan over getransporteerd worden met LNG-schepen, waarvan er eerst nog een massa moeten bijgebouwd worden. De bouw en exploitatie van die schepen zijn eveneens waanzinnig vervuilend. Met andere woorden is het Amerikaans gas geen optie om het Russisch gas te vervangen, uiteindelijk zijn beiden even duur. Het hoogspanningstracé Om de dure elektriciteit uiteindelijk te kunnen gebruiken, dient deze ‘vervoerd’ te worden tot aan het hoogspanningsstation in Meerhout. De hoogspanningsleiding die hiervoor nodig is zal onder grond lopen van aan TDS in Tessenderlo door Ham naar Tessenderlo. Een traject dat loopt door natuurgebied en dat sowieso een grote impact zal hebben op nabijgelegen waardevolle gebieden zoals o.a. Elzenbroek. Er zal een verschraling van bepaalde gebieden zijn en uiteraard moeten er ook bomen en beplanting gerooid worden om dit tracé te kunnen realiseren. Bijkomend dient er een transportpijpleidingnet voorzien te worden van aan de gascentrale naar de Antwerpse haven, 70km verderop, om waterstof of afgevangen CO² te transporteren. Met een beetje pech, als de gascentrale in Tessenderlo toch vergund geraakt, is er een extra reden om het zuidtracé van de pijpleidingenstraat door te duwen. Dit zal helaas impact hebben op vele mensen hun thuis en onze natuurgebieden. De toekomst Wat met het klimaatplan 2030 van Tessenderlo? Toekomstvisie 2050: Transitie naar een koolstofneutrale industrie door een combinatie van procesverbetering en energie-efficiëntie. Wat met de doelstellingen van onze eigen overheid? Elk jaar fossiele brandstoffen met 4% terugdringen? Hoe kan dit allemaal daarin passen? De gascentrale zou tot 2050 in werking moeten zijn… wat na 2050? Wat zal er dan met de duurbetaalde gascentrale gebeuren? Zal deze eigendom zijn van TDS doormiddel van onze zuurverdiende centen? Als je niet akkoord bent met de schimmige constructie die de overheid hier heeft opgesteld, kan je wel degelijk je stem laten horen. Buiten het bezwaarschrift dat je kon indienen tot 6 mei, kan je ook deze petitie ondertekenen! Contacteer ons gerust voor meer informati: [email protected]
  622 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Ellen Beyens
 • Survcoin mobilité vert
  Action climatique innovante Premiers survcoins émis en pédalant sur les bicyclettes de partage Vël’OK Le survcoin est une monnaie de décarbonation fondée sur la blockchain, la première du genre. Les toutes premières de ces monnaies d’action climatique ont à présent été émises grâce à la création d’une interface entre l’infrastructure fondée sur Ethereum du survcoin et le service de vélos partagés Vël’OK, utilisés dans huit communes du sud du Luxembourg.
  4 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Cristina Penna
 • A l'Heure des poules !
  Les enjeux à long terme de ce genre de projet sont conséquents pour le bien-être et le développement durable des populations rurales.
  1.001 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door L'Heure des Poules
 • Pour un moratoire sur tous les projets d'extension de Liege Airport
  NON À L’ARRIVEE D’ALIBABA ET A L’EXTENSION DE LIEGE AIRPORT : UNE BOMBE SOCIALE, CLIMATIQUE ET SANITAIRE Pour s’opposer à l’agrandissement des installations aéroportuaires et à l’arrivée de la multinationale chinoise Alibaba, un mouvement de résistance citoyen a vu le jour d’abord avec le Comité Liège Air Propre (CLAP) et Watching Alibaba, et plus récemment, avec la plateforme Stop Alibaba&Co. Pourquoi nous opposons-nous à ces projets ? Environnement et climat : o L’arrivée d’Alibaba, c’est environ 200 avions de jour comme de nuit et 1.500 camions supplémentaires sur le réseau routier wallon, dont le fameux échangeur de Loncin, qui, à peine élargi, montre déjà des signes de saturation aux heures de pointe ! La production de CO2 liée à l’augmentation du trafic aérien et routier anéantira tous les efforts accomplis par les Wallons pour diminuer l’émission de gaz à effets de serre. Cela est contraire à l’Accord de Paris de 2015 sur le climat et ruine tous les efforts pour limiter l’augmentation de la température moyenne à 1,5C°. o Alors que la responsabilité de l’imperméabilisation des sols dans les récentes inondations est connue, d’immenses surfaces vont être bétonnées autour de l’aéroport au détriment de surfaces agricoles et d’espaces verts : l’équivalent de 80 terrains de foot pour Alibaba et autant pour la société logistique WEERTS à Bierset. Santé : o Le trafic routier et aérien est démultiplié alors que le rapport 2019 de l’agence européenne pour l'environnement (EEA) fait état de 1600 décès en Belgique en 2016 associés à la pollution de l’air (dioxyde d’azote). o Certains riverains n’arrivent déjà pas à dormir s’ils ne ferment pas les fenêtres de leur chambre à coucher ! On imagine le cauchemar avec 2X plus d’avions en plus toutes les 24 heures et les dégâts que cela va inévitablement causer sur la santé publique (insomnies chroniques, épuisement, absentéisme au travail ...). Économie et emploi : o Les retombées sur l’emploi sont très incertaines et les conditions de travail seront difficiles (travail de nuit, cadences infernales, précarité des contrats…). De surcroit, une partie des emplois créés sont susceptibles d’être automatisés à moyen terme. o De plus, nous savons que l’e-commerce, cette mondialisation des échanges, en particulier, tue les producteur·trice·s et les commerçant·e·s locaux.ales par une concurrence directe avec des produits venus de loin, moins chers, et fabriqués dans des conditions discutables. Pour chaque emploi créé dans l'e-commerce, deux ou trois sont détruits dans le commerce traditionnel. o Et bien entendu, le coût des infrastructures sera supporté par notre portefeuille au profit d’une entreprise privée : nouvelles routes, soins de santé, etc. o L’e-commerce est néfaste pour les budgets publics car il facilite la fraude à la TVA et l'évasion fiscale. Urgence climatique et sociale : o Les canicules à répétition partout dans le monde et les inondations catastrophiques que la Wallonie a vécues récemment renforcent encore notre conviction que notre modèle économique doit être abandonné au plus vite au profit d’emplois locaux et régionaux au service de la transition écologique et des besoins de base de tou.tes les citoyen.nes dans les secteurs de l’énergie, de la santé, l’agriculture, le bâtiment, le transport ferroviaire, la mobilité douce, la gestion de l’eau, la formation, l’économie sociale et solidaire. Nous ne pouvons plus accepter des investissements publics toxiques pour le climat. Un autre développement pour Liège et la Wallonie permettant de répondre aux enjeux prioritaires d’aujourd’hui et de demain est possible. o À l’heure où à Bristol, Madrid, Barcelone, Copenhague, Andorre, les extensions aéroportuaires ont été arrêtées, il est temps que la Wallonie réexamine les décisions prises antérieurement, pour la plupart sans informations préalables des citoyens.nes et sans aucune étude d’incidence indépendante, globale et consultable. Pour toutes ces raisons, nous affirmons que l’implantation d’ALIBABA à Liege Airport et tout autre projet d’extension de l’aéroport ne constituent pas un plan d’avenir crédible pour notre région. C’est pourquoi nous faisons part au gouvernement wallon et à ses partenaires (Liege Airport, Nethys, le gouvernement fédéral…) de notre totale opposition à ces projets. Nous demandons instamment au Gouvernement wallon, avec Stop Alibaba&Co, le vote d’un MORATOIRE sur l’extension de Liège Airport et l’arrivée de la multinationale Alibaba en attendant les résultats d’une enquête publique, globale et consultable et d’un véritable débat démocratique sur un modèle de développement économique de l’aéroport compatible avec la situation climatique. Et tout cela dans les plus brefs délais ! Plus d'info sur : www.stopalibaba.com
  685 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Front Stop Alibaba&Co Picture
 • Une gestion audacieuse et novatrice du Bois de Lauzelle en faveur du climat et de la biodiversité
  Pour agir concrètement pour la protection de la biodiversité et en faveur du climat et donner un exemple en tant qu'université engagée dans la transition écologique
  1.131 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marie Laduron Picture
 • Ne laissez pas la Wallonie devenir la décharge électrique de la Belgique
  Les nouvelles centrales électriques au gaz sont inutiles, catastrophiques pour le climat, socialement injustes et antidémocratiques ! INUTILE L'industrie voudrait nous faire croire qu'une élimination complète du nucléaire en 2025 mettrait en danger notre sécurité d'approvisionnement, mais ce n'est pas le cas. Même sans centrales nucléaires, la Belgique dispose d'une capacité de production suffisante pour continuer à nous approvisionner aux heures de pointe (pendant les jours de grand froid). Ceci est confirmé par les études menées par le régulateur de l'énergie, la CREG. INJUSTICE SOCIALE 400 000 ménages belges vivent dans la pauvreté énergétique. Malgré cela, le gouvernement veut que chaque ménage contribue aux subventions pour la construction des nouvelles centrales au gaz fossile, un mécanisme qui, selon les estimations, coûterait €250 millions par an pendant 15 ans au moins. Cet argent public doit être investi de manière bien plus judicieuse. En investissant à grande échelle dans l'isolation des maisons, par exemple, nous faisons à la fois des économies et nous luttons contre le changement climatique. UNE CATASTROPHE POUR LE CLIMAT Le gaz est un combustible fossile et, tout comme le charbon et le pétrole, il émet du CO2 et des NOx lorsqu'il est brûlé. Lors de l'extraction, du transport et de la consommation, de grandes quantités de gaz fossile s'échappent dans l'atmosphère. Le gaz est presque entièrement constitué de méthane, un gaz à effet de serre 86 fois plus nocif que le CO2 sur le court terme. Les campagnes de greenwashing de l'industrie du gaz ont solidement implanté l'idée que le gaz fossile est un « gaz naturel », une énergie propre. Mais si l'on prend en compte l'ensemble du cycle de production du gaz, il est très nocif comme le pétrole ou le charbon. NON DÉMOCRATIQUE Les citoyen et citoyennes n’ont pas été impliqués dans l’octroi des permis de construire de nouvelles centrales au gaz. Les réunions d’information se tenaient pendant l’épidémie et les vacances. Au niveau fédéral, une poignée d'acteurs dominent le débat, dont les grandes entreprises énergétiques et le gestionnaire privé de réseau Elia. Leurs rapports volumineux sont remplis de jargon technique, ce qui rend les questions difficiles à comprendre pour les profanes et les personnes extérieures.
  106 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Dégaze Wallonie Picture