Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Greenpeace België. Elke onderdeel van de website geniet auteursrechtelijke bescherming waardoor toestemming vereist is bij ieder gebruik ervan door een van haar bezoekers. Deze gebruiksvoorwaarden leggen de voorwaarden uit waaraan u zich dient te houden bij het aanmaken en tekenen van campagnes, en bij het contact leggen met andere mensen via het platform.

1. Onze gebruiksvoorwaarden aanvaarden

Door de webpagina te bezoeken, te raadplegen of op eender welke wijze te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden automatisch en onbeperkt en bent u gehouden tot naleving ervan.

2. Een lokale campagne opzetten

2.1 Greenpeace België biedt aan iedereen de mogelijkheid om een campagne in de vorm van een petitie te lanceren, maar is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de inhoud van deze petitie.

2.2 Greenpeace België behoudt het recht om elke vorm van inhoud die wordt aangebracht door de gebruikers van de webpagina (accounts, communicatie, petities, opmerkingen) die enige vorm van ongeoorloofd onderscheid promoten (zoals bijvoorbeeld: haat, geweld, discriminatie of stereotypes op basis van geslacht, ras, afkomst, seksuele voorkeur, handicap of regio (niet-limitatieve opsomming) zonder voorafgaande notie te verwijderen.

2.3 De website poogt een platform aan te bieden met een onafhankelijk karakter. Door gebruik ervan stemt de gebruiker in dit onafhankelijk karakter te bewaren, onder meer door het niet aan te wenden om politiek of ideologisch gedachtegoed te verspreiden.

2.4 Wij laten enkel petities toe die gericht zijn op het opbouwen van een rechtvaardigere en duurzamere toekomst. We staan geen petities toe die onfatsoenlijk, lasterlijk, discriminerend, of illegaal zijn, die aanzetten tot haat of geweld, of die gelieerd zijn aan een politieke partij. . Greenpeace België behoudt zich dan ook het recht om elke petitie die niet binnen deze campagne past onherstelbaar te verwijderen zonder voorafgaande notie.

2.5 Indien u een petitie wilt creëren op ons platform, dient u een account aan te maken. Om uw account aan te maken dient u correcte en waarheidsgetrouwe informatie over uzelf in te geven. Greenpeace België behoudt zich het recht om zonder voorafgaande notie accounts onherstelbaar te verwijderen of in hun werking te beperken indien ze vermoedt dat bij de aanmaak foutieve gegevens werden opgegeven.

2.6 U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. Greenpeace België is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van gegevens van de websitebezoekers of de aanwending ervan te kwader trouw in hoofde van derden.

2.7 Wanneer u een e-mailadres opgeeft en akkoord gaat om informatie via e-mail te ontvangen, geeft u toelating om berichten via e-mail te ontvangen van:
a) Mensen en organisaties die jouw campagne hebben ondertekend
b) Ons, met betrekking tot jouw campagne en anderecampagnes
c) Greenpeace België, met betrekking tot andere campagnes en de algemene werking van de organisatie

2.8 Wanneer u een telefoonnummer opgeeft, gaat u akkoord door ons via telefoon gecontacteerd te worden met betrekking tot jouw campagne of andere campagnes.

2.9 Als u een petitie aanmaakt kan u indirect toegang hebben tot de contactgegevens van de mensen die uw petitie hebben getekend, in eigen naam of in naam van een organisatie. (Dit is afhankelijk van de moderatiestatus van uw campagne). Het gebruik van deze gegevens dient steeds te gebeuren binnen het kader van de privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679)

2.10 De e-mailfunctie mag enkel gebruikt worden om informatie of updates te delen over uw petitie. Het aantal e-mails moet beperkt blijven tot maximum 3 per week.

2.11 U dient onmiddellijk alle communicatie te stoppen (inclusief maar niet beperkt tot e-mails, SMS en/of MMS) aan iemand die vraagt om verder geen communicatie te ontvangen door zich uit te schrijven via de ‘unsubscribe’ link en hiervoor de gevraagde stappen heeft doorlopen.

2.12 U aanvaardt dat wij geen enkele controle hebben over de berichten die u worden gestuurd door de mensen of organisaties die uw petitie hebben getekend.

2.13 U erkent en aanvaardt dat Greenpeace België op geen enkele manier aansprakelijk is voor de gevolgen van uw petitie. U spreekt ons dan ook vrij van enige aansprakelijkheid, verlies, vordering of schade die u lijdt of wordt veroorzaakt door een petitie/campagne die u creëert op onze website of door berichten die u ontvangt van andere gebruikers van onze website of enige andere handeling die u op de webpagina stelde.

2.14 U gaat er mee akkoord dat Greenpeace België uw e-mailadres, dat u heeft gebruikt om uw account voor ’11 Million Voices’ aan te maken, ten gepaste tijde gebruikt om u berichten te sturen in verband met uw account, inclusief berichten over klachten van derde partijen over de inhoud van uw petitie pagina of over berichten die u heeft geplaatst op de website of over andere handelingen die u stelde op de website. Greenpeace België kan dit adres ook gebruiken om u te dienen bij gerechtelijke procedures met betrekking tot uw gebruik van 11 Million Voices.

3. Een campagne ondertekenen

3.1 Bij het ondertekenen van een campagne dient u informatie in te geven die waarheidsgetrouw, compleet en up to date is. Het is niet nodig om een account aan te maken om een petitie te ondertekenen.

3.2 Indien u een e-mailadres opgeeft en akkoord gaat om informatie via e-mail te ontvangen, geeft u toelating om berichten via e-mail te ontvangen te ontvangen van:
a) De persoon die de petitie die u heeft ondertekend heeft opgestart.
b) Ons, met betrekking to de campagne die u heeft ondertekend.
c) Greenpeace België, met betrekking tot andere campagnes en de algemene werking van de organisatie.

3.3 Indien u een telefoonnummer opgeeft geeft u de toelating om via telefoon gecontacteerd te worden ivm de campagne die u heeft ondertekend of andere campagnes van Greenpeace België en de algemene werking van de organisatie.

3.4 U kan zich op elk moment uitschrijven van onze e-mails of deze van Greenpeace België door onderaan onze e-mails op de “unsubscribe” link te klikken en de gevraagde stappen tedoorlopen.

3.5 U aanvaardt dat:
a) Als u een petitie tekent op onze website, de door u gedeelde informatie (waaronder uw naam en postcode) beschikbaar zijn voor de persoon die de petitie heeft gecreëerd.
b) De organisator van de petitie kan deze overhandigen aan de persoon of instelling waaraan deze is gericht. In dit geval kan hij of zij alle informatie die je hebt ingegeven bij het ondertekenen van de petitie (inclusief naam, postcode en eventuele commentaren) exporteren en mee overhandigen of op een andere manier publiekelijk communiceren over jouw betrokkenheid bij deze petitie/campagne.

3.6 U erkent en aanvaardt dat Greenpeace België op geen enkele manier aansprakelijk is voor de gevolgen van het ondertekenen van een petitie op deze website. U spreekt ons dan ook vrij van enige aansprakelijkheid, verlies, vordering of schade die u lijdt of wordt veroorzaakt door een het ondertekenen van een petitie op onze website of door berichten die u ontvangt van andere gebruikers van onze website of enige andere handeling die u op de webpagina stelde.

3.7 U gaat ermee akkoord dat Greenpeace België uw e-mailadres, dat u heeft gebruikt om uw account voor 11 Million Voices aan te maken, ten gepaste tijde gebruikt om u berichten te sturen in verband met uw account, inclusief berichten over klachten van derde partijen over de inhoud van berichten die u heeft geplaatst op de website. Greenpeace België kan dit adres ook gebruiken om u te dienen bij gerechtelijke procedures met betrekking tot uw gebruik van 11 Million Voices.

4. Uw Content

4.1 U bent aansprakelijk voor alle tekst, afbeeldingen en andere content die u verspreid op onze website. U garandeert dat alle content u gebruikt op onze website uw eigendom is of indien deze eigendom is van een derde partij, u de toelating heeft deze te gebruiken en te verspreiden.

4.2 Het is uw verantwoordelijkheid dat alle content en informatie die u verspreid op onze website ondersteund wordt door betrouwbare feitelijke informatie en dat alle gemaakte beweringen volledig onderbouwd kunnen worden. U gaat ermee akkoord om Greenpeace België de informatie die uw content moeten onderbouwen te bezorgen als Greenpeace België hiernaar vraagt bij twijfel over de correctheid van de door u verspreide informatie.

4.3 U begrijpt en aanvaardt dat wij het recht hebben om, zonder opgave van rede of voorafgaande verwittiging, de door uw gecreëerde petitie of andere content op elk moment kunnen aanpassen of verwijderen indien deze volgens ons de gebruiksvoorwaarden schendt of indien deze misleidend, lasterlijk, aanstootgevend of illegaal is of indien de door u verspreide informatie op enige andere manier niet lijkt bij te dragen aan het platform dat Greenpeace België wenst aan te bieden.

4.4 Door content op onze website te plaatsen geeft u Greenpeace België het onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve recht om deze te gebruiken, wijzigen, reproduceren, publiceren, en te verspreiden in elke vorm en op elk kanaal om uw petitie, 11 million Voices en Greenpeace België te promoten.

5. Deze website gebruiken

5.1 Deze website enkel beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Greenpeace België is niet verantwoordelijk voor enig oneigenlijk gebruik van de website.

5.2 De petities die op het platvorm worden aangemaakt behoren louter toe aan de initiatiefnemers-gebruikers. Greenpeace distantieert zich volledig van de aangemaakte inhoud ervan.

5.3 Deze website kan alleen gebruikt worden voor legale doeleinden en u dient zich te allen tijde te houden aan zowel de gebruiksvoorwaarden als de geldende regelgeving.

5.4 Het is verboden om e-mailadressen, telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens te verzamelen van andere gebruikers voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden die niets te maken hebben met een door jou gelanceerde lokale petitie. Elke verwerking van persoongegevens dient steeds te gebeuren binnen het kader van de privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679).

5.5 Deze website wordt regelmatig geüpdatet of kan onbereikbaar zijn wegens onderhoudswerken. Op die momenten kan de website tijdelijk onbruikbaar zijn zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk indien, voor eender welke reden of moment, onze website niet toegankelijk is.

5.6 Op onze websites kunnen links naar websites van derde partijen staan. Wij hebben geen controle over deze websites en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die u oploopt door het gebruik van deze websites.

5.7 Wij zijn eigenaar of bezitten de licentie van de intellectuele eigendomsrechten van alle content op onze website, inclusief teksten, afbeeldingen, foto’s en handelsmerken.

5.8 Indien u een klacht heeft over content op onze website kan u ons contacteren via [email protected]. Wij sturen de klacht binnen de 48u na ontvangst door naar auteur van de content. De auteur heeft het recht om binnen de 48u ons een antwoord te sturen. Indien wij binnen de 48u geen of niet afdoende antwoord ontvangen hebben, zullen we zo snel mogelijk de content verwijderen of (tijdelijk of permanent) onbeschikbaar maken. Indien er een voor ons afdoende antwoord wordt voorzien door de auteur, zullen wij de content behouden, de indiener van de klacht op de hoogte stellen en indien de auteur akkoord gaat, hem de contactgegevens van de auteur bezorgen.

6. Uw account afsluiten

6.1 We hebben het recht om uw account te blokkeren of te verwijderen indien u zich niet houdt aan de gebruiksvoorwaarden.

6.2 Indien uw account verwijderd of geblokkeerd is, heeft u geen toegang tot uw account en bijhorende content. We raden u aan regelmatig een back up te maken van uw content.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van deze website is volledig op eigen risico.

7.2 We stellen onze website op een “as is” basis beschikbaar. We garanderen op geen enkel moment dat onze website veilig, vertrouwelijk, zonder fouten, accuraat, volledig of up to date is.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, onder welke vorm ook, hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik van onze website, inclusief het niet in staat zijn onze website te gebruiken.

7.4 We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies of beschadiging van gegevens of enige andere vorm van verlies of schade die direct of indirect wordt veroorzaakt of in verband staat met onze website of in verband staat met een handeling of verzuim van onzentwege (nalatigheid of andere).

7.5 U stemt ermee in ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, acties, claims, verliezen of schade die voortkomt uit of in verband staat met uw content, uw gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van onze website, elke inbreuk van de gebruiksvoorwaarden en uw gedrag op onze website en tegenover andere gebruikers van de website.

8. Algemene voorwaarden

8.1 Wij behouden het recht om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden aan te passen en/of op elk moment nieuwe gebruiksvoorwaarden toe te voegen. Als we dit doen, zullen we de nieuwe aangepaste gebruiksvoorwaarden op onze website publiceren. Een gebruik van de webpagina na publicatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden impliceert een onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van zowel de gewijzigde als de ongewijzigde voorwaarden. Om verder gebruik te maken van de website zal u de aangepaste gebruiksvoorwaarden dienen te aanvaarden.

8.2 Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven enkel de overeenkomst tussen u en ons in verband met het gebruik van onze website en vervangt alle voorgaande discussies en communicatie.

8.3 Er bestaat geen enkele vorm van werkrelatie of overeenkomst tussen Greenpeace België en de gebruikers van de webpagina.

8.4 Deze overeenkomst wordt geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische regelgeving.

8.5 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve jurisdictie over geschillen die voortvloeien uit het gebruik van 11 Million Voices, die niet in der minne of door middel van bemiddeling opgelost kunnen worden.

8.6 Het toepassingsgebied of de rechtsgeldigheid van deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt niet aangetast indien blijkt dat een van de bepalingen strijdig zou zijn met een bepaling van dwingen recht, of gene toepassing zou vinden.

8.7 Greenpeace België behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing elk wettig middel aan te wenden om op te komen tegen ieder gebruik van de website dat ze zelf als oneigenlijk, ongewenst of onaanvaardbaar gebruik beschouwt.

9. Contactadres voor vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden

  • adres: Haachtsesteenweg 159, 1030 Schaarbeek.
  • telefoon: 02/274 02 00.
  • email: [email protected]