• Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg
  Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden! • circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen; • circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen; • waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie; • recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast; • versnippering van waardevolle natuurgronden; • verharding; • betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren; • verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels; • luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur; • geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen; • lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten; • woonwijken worden van elkaar afgesneden; • de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang; Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is! Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren. Help ons en teken onze petitie! Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden. Bedankt voor jullie steun en medewerking! Het Actiecomité Tracé Oost
  1.375 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tracé Oost
 • Maak onze natuur niet monddood!
  De Vlaamse regering uit hiermee haar wantrouwen in bezorgde en betrokken burgers. De bescherming van het leefmilieu en de natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen. Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. In het verleden waren het vaak die bezorgde burgers die ronduit ongelukkige ruimtelijke projecten tegengehouden hebben - of die projecten verbeterd hebben door hun inbreng. Ga het maar na: bijna elk natuurgebied waar u de afgelopen maanden een coronawandeling kon doen, heeft veel te danken aan burgerhelden en -heldinnen die het gered hebben van verkavelaars en andere onzalige plannen. Dat de Vlaamse regering met dit ‘ontwerp van decreet’ ingaat tegen grondwettelijke rechten en Europese afspraken is erg. Dat ze haar burgers daarmee reduceert tot activisten in hun achtertuin, is zo mogelijk nog erger.
  22.994 van 25.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nele Coen
 • Geen nieuw stort in de Rupelstreek
  De fauna en flora is zich aan het herstellen van al de industriële activiteiten van de laatste jaren door kleiwinning. Kleiputten werden in de ganse Rupelstreek als afvaldump gebruiktvoor gans België en buitenland met de nodige gevolgen. Nu wil men terug afval dumpen in een kleiput naast de het oude stort . Dagelijks zullen er 40 vrachtwagens op en aan rijden om over 10 jaar verspreid ongeveer 200.000 ton afval te dumpen. Dit gaat ten koste van al de fauna en flora , mensen worden in gevaar gebracht door deze activiteiten op een rustige sluipweg . Over het te creëren stort wordt een gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging ingepland ....
  32 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Vanhoutte Luk
 • SPRING MEE OP DE TRAM ! (nu het nog kan)
  In het nieuwe vervoersplan van De Lijn voor Antwerpen wordt het hele bus- en tramaanbod in en rond Antwerpen verminderd. Er wordt afgeschaft, verminderd of er moet overgestapt worden. TRAM 7, de iconische tramlijn, die Mortsel met het Antwerpse eilandje verbindt, en de ganse binnenstad doorkruist, is bedreigd. Tram 7 is een schoolvoorbeeld hoe het niet moet, ook in andere Vlaamse regio’s. Vele reizigers, ook in Borgerhout, Boechout, Duffel en Lint zitten met de handen in het haar. Diensten zoals banken, post etc. worden meer en meer geconcentreerd in een hoofdgemeente of stad. Dat wordt zeker voor oudere of minder mobiele mensen moeilijker bereikbaar. Ook in sommige andere regio’s in Vlaanderen rijzen protesten tegen de openbaar vervoerplannen van De Lijn. Op die manier worden we terug in de auto geduwd, net nu we dringende klimaatmaatregelen nodig hebben. Bij een groots en ambitieus klimaatplan hoort ook een vlot, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer ! bekijk het promofilmpje: https://vimeo.com/492891043 Lees ook: https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/tram7tot/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/vlaanderen-verliest-kostbare-tijd-met-het-openbaar-vervoer/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/opr201214/ https://www.grootoudersvoorhetklimaat.be/lijnshift/
  2.502 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door GROOTOUDERS VOOR HET KLIMAAT
 • Rendez le bois de la Cambre à la population - Het Ter Kamerenbos teruggeven aan de bevolking
  FR Le bois de la Cambre est l’un des rares lieux de ressourcement pour les Bruxelloises et les Bruxellois, dont beaucoup ne disposent pas d’un espace extérieur privatif. En période de pandémie, il a prouvé son importance pour la santé physique et psychique de chacune et de chacun d’entre nous, de nos familles, de nos proches. Sa fermeture totale et définitive au trafic routier de transit serait non seulement bénéfique à la population, mais aussi cohérente avec l’impératif de réduction de l’impact climatique de nos modes de déplacement, dans l’intérêt des générations actuelles et futures, conformément aux engagements internationaux pris par la Belgique et l’Union européenne (réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990). C’est pourquoi je demande aux responsables politiques de la Région Bruxelles Capitale et des communes riveraines du parc de tout mettre en œuvre pour : - rendre durablement le bois de la Cambre à la population, en particulier aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, en y supprimant au plus vite tout trafic motorisé de transit ; - réduire autant que possible les nuisance aux riverains, en renforçant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens (fréquence accrue des transports en commun, vélo-routes, pistes cyclables…) ; - restaurer le bois de la Cambre et y aménager les circulations dans le respect de sa dimension patrimoniale, de son écosystème et de son classement en zone Natura 2000. NL Het Ter Kamerenbos is een van de weinige plaatsen waar Brusselaars hun batterijen kunnen opladen. Velen beschikken niet over een eigen buitenruimte. In tijden van pandemie heeft dit gebied zijn belang bewezen voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder van ons, van onze families en van onze geliefden. De definitieve sluiting van het Ter Kamerenbos voor het wegverkeer zou niet alleen bevorderlijk zijn voor de bevolking, maar bovendien in overeenstemming zijn met de noodzaak om de klimaatimpact van onze vervoerswijzen te verminderen. Dit is in het belang van de huidige en toekomstige generaties en in overeenstemming met de internationale verbintenissen die België en de Europese Unie zijn aangegaan (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990). Daarom vraag ik de politieke verantwoordelijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten aangrenzend aan het park om alles in te zetten om: - het Ter Kamerenbos op duurzame wijze terug te geven aan de bevolking, en in het bijzonder aan kinderen en personen met beperkte mobiliteit, door er zo snel mogelijk al het gemotoriseerde transitverkeer te verwijderen; - de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken door alternatieven voor het gebruik van de privé-wagen voor de dagelijkse verplaatsingen te versterken (verhoogde frequentie van het openbaar vervoer, fietspaden, ...); - het herstel van het Ter Kamerenbos waarborgen en er het verkeer inrichten met respect voor de erfgoeddimensie, het ecosysteem en de classificatie als Natura 2000-zone. EN The Bois de la Cambre is one of the few places where the people of Brussels can recharge their batteries, many of whom do not have their own private outdoor space. In times of pandemic, it has proven its importance for the physical and mental health of each and every one of us, our families and loved ones. Its total and definitive closure to transit road traffic would not only benefit the population, but would also be consistent with the imperative of reducing the climate impact of our modes of transport, in the interest of current and future generations, in accordance with the international commitments made by Belgium and the European Union (reduction of greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels). This is why I am asking the political leaders of the Brussels Capital Region and the municipalities bordering the park to do everything in their power to : - to give the Bois de La Cambre back to the population, in particular to children and people with reduced mobility, by eliminating all motorized transit traffic as soon as possible; - to reduce the nuisance to local residents as much as possible by offering more alternatives to the private car for daily trips (increased frequency of public transportation, bicycle-roads, bicycle paths, etc.); - to restore the Bois de La Cambre and to arrange the circulation in the respect of its patrimonial dimension, its ecosystem and its classification in Natura 2000 zone. * Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale / Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité / Minister van Mobiliteit) Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement / Minister van Klimaattransitie en Leefmilieu) Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles / Burgemeester van de Stad Brussel) Boris Dilliès (Bourgmestre de la commune d'Uccle / Burgemeester van de gemeente van Ukkel) Christos Doulkeridis (Bourgmestre de la commune d'Ixelles / Burgemeester van de gemeente van Elsene) Olivier Deleuze (Bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort / Burgemeester van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde)
  899 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Reclaim The Park Picture
 • Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
  In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
  6.527 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • Emissievrije straten voor Leuven
  Mondiaal, maar ook op regionaal niveau blijft de uitstoot van de mobiliteitssector jaar na jaar stijgen i.p.v. dalen. Nochtans is een sterke daling van onze uitstoot nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het recent ingevoerde mobiliteitsplan vermindert het aantal autoverplaatsingen wel, maar zet de stad niet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en pakt op lange termijn de lokale luchtvervuiling niet aan (https://viewer.curieuzeneuzen.be/). De bestuursnota voor de periode 2019-2025 bevat goede en concrete maatregelen, maar stelt geen specifieke doelen over een modal shift in het stadscentrum. Als de stad zijn beleid in lijn wil krijgen met de roadmap en doelstellingen van vzw Leuven2030 moet er een langetermijnvisie politiek vastgelegd worden. Als winnaar van de Green Leaf Award 2018 kan Leuven niet achterblijven en moet het zich aansluiten bij de lijst van steden die zich hebben voorgenomen om in 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer toe te laten in grote delen van de stad. Het stadsbestuur heeft zo de mogelijkheid om het signaal te geven aan de regionale overheid en aan de autofabrikanten dat auto’s met verbrandingsmotor echt tot het verleden horen. Leuven kan zo terug mee koploper worden en een belangrijke stap zetten naar klimaatneutraliteit.
  185 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • Plus de journées sans voiture à Bruxelles ! Meer autoloze dagen in Brussel!
  (FR) La journée sans voiture apporte de nombreux avantages dont il serait dommage de ne pas profiter plus souvent qu'une fois par an. On observe lors de ce dimanche un peu spécial une bien meilleure qualité de l'air : les polluants liés à la circulation automobile diminuent de près de 70% ! Cette journée favorise également des moments de loisirs et de rencontres entre les habitants. En 2019, 11 des 19 communes bruxelloises organisaient des activités gratuites. C’est un moment idéal pour profiter pleinement de son temps libre et mettre en avant la culture, le sport et le vivre-ensemble. C'est également l'occasion de sensibiliser tous les citoyens à la mobilité active (marche, vélo) et aux transports publics, grâce à la gratuité des transports en commun. Cela permet de changer progressivement les mentalités. En bref, une journée sans voiture nous permet d’imaginer la ville de demain. Rejoignez notre coalition "La rue est à vous" et signez notre pétition ! #LaRueEstÀVous (NL) Een autovrije dag brengt zo veel voordelen met zich mee, dat het jammer zou zijn om er niet meer dan een keer per jaar van te genieten. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat op zo’n dag de luchtkwaliteit veel beter is: de uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s vermindert met bijna 70%! Zo’n autovrije dag is ook een ideaal ontspannings- en ontmoetingsmoment voor de inwoners. In 2019 organiseerden 11 van de 19 Brusselse gemeenten gratis activiteiten. Het perfecte moment om van je vrije tijd, cultuur, sport en het samenleven te genieten. Verder is het ook dé kans om iedereen warm te maken voor een zachte mobiliteit, onder andere door het gratis openbaar vervoer dat op een autovrije dag wordt aangeboden. Zo is een geleidelijke mentaliteitsverandering mogelijk. Kortom, door autovrije dagen kunnen we samen dromen van de stad van morgen. Sluit je aan bij onze “De straat is van jullie”-coalitie en teken onze petitie! #DeStraatIsVanU
  7.740 van 8.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenpeace Bruxelles