• Geen gigantische gascentrale in Tessenderlo
    LEEFOMGEVING TESSENDERLO De centrale zou een enorme impact hebben op de leefomgeving in Tessenderlo. Ze zou op minder dan een kilometer van de bebouwde kom komen te liggen. Onder andere het stikstof en het lawaai van de centrale zou een sterke impact kunnen hebben op het dagelijkse leven van veel inwoners van Tessenderlo. Ook wordt er meer dan twee hectare waardevol bos wordt gekapt. DE KLIMAATCRISIS Ook de klimaatcrisis zou erdoor verergerd worden. De geplande gascentrale in Tessenderlo zou de grootste van het land worden. De mastodont zou meer dan 2 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, 25 keer zoveel als alle inwoners van Tessenderlo samen. De klimaatzaak veroordeelde de overheden bij het voeren van hun klimaatbeleid. Door dit klimaatbeleid te voeren schendt de overheid de grondrechten van zijn inwoners, meer in het bijzonder de artikelen 2 en 8 EVRM, door niet alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor het leven en de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners te voorkomen. Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek.
    196 van 200 Handtekeningen
    Gemaakt door Tegengas Tessenderlo
  • Stem voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag
    Momenteel is Ecocide (het op grootschalige wijze vernietigen van eco-systemen) wettelijk toegestaan. Dit betekent dat grote bedrijven die op grote schaal schade toebrengen aan de planeet, er meestal vanaf komen met een boete, als ze een eventuele milieu-overtreding begaan. Dit kan zo niet langer. Ecocide moet in het strafrecht worden gebracht zodat CEO's van destructieve bedrijven persoonlijk kunnen worden vervolgd en zelfs het risico lopen om in de gevangenis te belanden. Enkel als landen samenwerken en Ecocide als een internationale misdaad invoeren, zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om een nieuwe, meer duurzame koers te gaan varen. Op dit moment zijn internationale topadvocaten bezig met het schrijven van een Ecocide-wet. Deze definitie van de wet zal klaar zijn in juni dit jaar. Daarna zullen alle 123 lidstaten de definitie van de wet bekijken en de nodige aanpassingen doorvoeren. Als er overeenstemming is over wat Ecocide inhoudt en wanneer het bestraft moet worden, kan een stemming worden georganiseerd om van Ecocide een internationale misdaad te maken. Deze stemming kan er enkel komen als minstens één lidstaat een officieel voorstel indient om die stemming te laten gebeuren. Als deze stemming er uiteindelijk komt, en minstens twee derde van de lidstaten hiermee instemt, wordt Ecocide toegevoegd als amendement aan het Statuut van Rome, en wordt het een vijfde internationale misdaad, naast Genocide, misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en het misdrijf van Agressie. Met Ecocide als misdaad zal het stukken makkelijker worden om wat ons nog rest van deze prachtige planeet te beschermen.
    429 van 500 Handtekeningen
    Gemaakt door Johanna Vandenbussche
  • Maak onze natuur niet monddood!
    De Vlaamse regering uit hiermee haar wantrouwen in bezorgde en betrokken burgers. De bescherming van het leefmilieu en de natuur zijn bij uitstek maatschappelijke belangen. Het siert burgers wanneer ze voor deze collectieve belangen opkomen en dus verder kijken dan hun eigen achtertuin. In het verleden waren het vaak die bezorgde burgers die ronduit ongelukkige ruimtelijke projecten tegengehouden hebben - of die projecten verbeterd hebben door hun inbreng. Ga het maar na: bijna elk natuurgebied waar u de afgelopen maanden een coronawandeling kon doen, heeft veel te danken aan burgerhelden en -heldinnen die het gered hebben van verkavelaars en andere onzalige plannen. Dat de Vlaamse regering met dit ‘ontwerp van decreet’ ingaat tegen grondwettelijke rechten en Europese afspraken is erg. Dat ze haar burgers daarmee reduceert tot activisten in hun achtertuin, is zo mogelijk nog erger.
    22.994 van 25.000 Handtekeningen
    Gemaakt door Nele Coen
  • Proces van de solidariteit en migratie : Nee tegen de politieke instrumentalisering van justitie !
    De rechtszaken gaan door, alsook de instrumentalisering van justitie In België volgen sinds het eerste proces van de solidariteit in 2018 de processen voor mensenhandel elkaar op, meestal in publieke onverschilligheid. Tientallen migranten zitten in de gevangenis omdat zij zichzelf of hun vrienden wilden redden, door in Engeland een toevluchtsoord te vinden. Onder deze talrijke zaken vindt op 23 maart 2021, gelijktijdig met het beroep van het proces van de solidariteit, het proces in hoger beroep plaats van tien migranten die om dezelfde redenen - "mensenhandel en deelneming aan een criminele organisatie" - worden vervolgd. De gevolgen van dit vonnis zijn al even rampzalig: de zware straffen die in eerste aanleg zijn opgelegd, kunnen oplopen tot 5 jaar gevangenisstraf. Verscheidene mensen zitten nog steeds in de gevangenis voor zaken waarvoor evenmin bewijs bestaat. Deze veroordelingen lijken niet te beantwoorden aan wat wordt beschouwd als rechtvaardigheid, als wel aan de noodzaak om het repressieve beleid van de Staat te rechtvaardigen. Wij ontkennen niet dat mensen of netwerken kunnen profiteren van het ongeluk van anderen, maar laten wij niet vergeten dat deze mensen niet zouden bestaan zonder het beleid van onze regeringen, de ontkenning van het recht van ieder mens om te leven waar en hoe hij of zij wil, en de noodzaak van degene die buiten het recht vallen om buiten de wet om te overleven. Laten we ons dus niet vergissen; deze processen hebben een reële functie in het creëren van xenofobie en een controlemaatschappij, die de regeringen trachten af te dwingen, door zowel de slachtoffers als het protest ertegen te criminaliseren. Ook mag niet worden vergeten dat als Belgische burgers zich mobiliseren om migranten te helpen, dit komt doordat de Belgische regering zelf haar wettelijke verplichtingen op zowel nationaal als internationaal niveau niet nakomt. Een stap in de goede richting werd genomen door de Franse Constitutionele Raad die in 2018 oordeelde dat de bepalingen die hulp aan migranten strafbaar maken ongrondwettelijk zijn, omdat ze in strijd zijn met een ander fundamenteel beginsel voor onze samenlevingen: broederschap. Als de vervolgingen in Frankrijk en België blijven doorgaan, veroordelen wij vandaag meer dan ooit de criminalisering van de solidariteit en eisen wij vrijheid van verkeer voor allen. Deze ‘Carte Blanche’ is een aanzet van het burgercollectief "Solidarity is not a crime". Dit collectief is ontstaan uit de wil om de criminalisering van migratie en solidariteit aan de kaak te stellen en wil xenofobe- en veiligheidsmisstanden van de Europese staten aan het licht brengen. SUPPORT THEM : https://growfunding.be/solidarityisnotacrime
    15 van 100 Handtekeningen
    Gemaakt door Solidarity is not a crime Picture
  • Procès de la solidarité et de la migration : non à l’instrumentalisation politique de la justice !
    Les procès continuent, l'instrumentalisation de la justice aussi En Belgique, depuis le premier procès de la solidarité en 2018, les procès pour trafic d'êtres humains se sont enchaînés, la plupart du temps dans l'indifférence générale. Des dizaines de personnes migrantes sont en prison pour avoir voulu sauver leur peau ou celle de leurs ami·e·s, trouver un refuge en Angleterre. Parmi ces nombreuses affaires, ce 23 mars 2021, au même moment que l'appel du procès de la solidarité, aura lieu au tribunal néerlandophone ​le procès en appel de dix migrants poursuivis pour les mêmes motifs -“trafic d’êtres humains et participation à une organisation criminelle”. Les conséquences de ce jugement sont tout aussi désastreuses, les lourdes peines infligées en première instance allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Plusieurs personnes demeurent incarcérées jusqu’à aujourd’hui pour ​des dossiers tout aussi vides de preuves​. Ces condamnations de pseudo-passeurs, ​“pour l’exemple”​, semblent moins répondre à l’expression d’une justice digne de ce nom qu’au besoin de justification des politiques répressives menées par l’Etat. Nous ne nions pas que des personnes ou des réseaux puissent profiter du malheur des autres mais rappelons qu'ils.elles n'existeraient pas sans les politiques de nos gouvernements, la négation des droits de chacun·e à vivre où et comme il ou elle l'entend, et l'obligation de personnes privées de droits à survivre hors la loi. Le proverbe dit “quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt”. Ne nous y trompons donc pas, ​ces procès ont une réelle fonction dans l’imposition d’un ordre xénophobe et sécuritaire, que les gouvernement tentent de verrouiller, en criminalisant ses victimes comme sa contestation. Rappelons aussi que si les citoyen·ne·s belges se mobilisent pour venir en aide aux migrant·e·s, c’est parce que le gouvernement belge manque lui-même à ses obligations juridiques tant aux niveaux national qu'international. Une voie à suivre a été ouverte par le Conseil Constitutionnel français qui a statué en 2018 que les dispositions incriminant l’aide aux migrant·e·s sont anticonstitutionnelles car elles se heurtent à un autre principe fondamental pour nos sociétés : la fraternité. Si les poursuites continuent en France comme en Belgique, aujourd’hui, plus que jamais, nous condamnons la criminalisation de la solidarité et exigeons la liberté de circulation pour toutes et tous​.
    262 van 300 Handtekeningen
    Gemaakt door Solidarity is not a crime Picture
  • Geen nieuwe gascentrale in Vilvoorde | Pas de nouvelle centrale au gaz à Vilvorde
    [français ci-dessous] De nieuwe gascentrale in Vilvoorde is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. ***FR*** La nouvelle usine à gaz de Vilvoorde est inutile, catastrophique pour le climat, socialement injuste et antidémocratique ! INUTILE L'industrie voudrait nous faire croire qu'une élimination complète du nucléaire en 2025 mettrait en danger notre sécurité d'approvisionnement, mais ce n'est pas le cas. Même sans centrales nucléaires, la Belgique dispose d'une capacité de production suffisante pour continuer à nous approvisionner aux heures de pointe (pendant les jours de grand froid). Ceci est confirmé par les études menées par le régulateur de l'énergie, la CREG. INJUSTICE SOCIALE 400 000 ménages belges vivent dans la pauvreté énergétique. Malgré cela, le gouvernement veut que chaque ménage contribue aux subventions pour la construction des nouvelles centrales au gaz fossile, un mécanisme qui, selon les estimations, coûterait au moins 250 millions d'euros par an pendant 15 ans. Nous pourrions investir cet argent public de manière bien plus judicieuse. En investissant à grande échelle dans l'isolation des maisons, par exemple, nous faisons à la fois des économies et nous luttons contre le changement climatique. UNE CATASTROPHE POUR LE CLIMAT Le gaz est un combustible fossile et, tout comme le charbon et le pétrole, il émet du CO2 lorsqu'il est brûlé. Lors de l'extraction, du transport et de la consommation, de grandes quantités de gaz fossile s'échappent dans l'atmosphère. Le gaz est presque entièrement constitué de méthane, un gaz à effet de serre 86 fois plus nocif que le CO2 sur le court terme. Les campagnes de greenwashing de l'industrie du gaz ont solidement implanté l'idée que le gaz fossile est une énergie "propre". Mais si l'on prend en compte l'ensemble du cycle de production du gaz, il est tout aussi nocif que le pétrole et le charbon. NON DÉMOCRATIQUE Les citoyen.ne.s ne sont pas impliqué.e.s dans la décision de construire de nouvelles usines à gaz. Au niveau fédéral, une poignée d'acteurs dominent le débat, dont les grandes entreprises énergétiques et le gestionnaire de réseau Elia. Leurs rapports volumineux sont remplis de jargon technique, ce qui rend les questions difficiles à comprendre pour les profanes et les personnes extérieures.
    1.149 van 2.000 Handtekeningen
    Gemaakt door Tegengas Vilvoorde Picture
  • Gents Tegengas! - geen vergunning voor nieuwe gasturbines
    De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen. Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. Deze enorme som aan publiek geld zal naar Europa's grootste commerciële energiebedrijven stromen. Deze geldstroom van arm naar rijk is onrechtvaardig. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. Zo wordt de burger hun stem ontnomen in een van de belangrijkste debatten van deze tijd. Meer informatie: https://tegengas.be/ Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/gentstegengas
    851 van 1.000 Handtekeningen
    Gemaakt door Gents Tegengas
  • Gebruik schoolmaaltijden als hefboom en maak werk van een lokale voedselstrategie
    Wij vinden dat onze kinderen gezonde voeding en een robuust ecologisch voedselsysteem met toekomst verdienen. Geef daarom boeren een eerlijk inkomen, verbind het platteland met de stad en ga aan de slag met lokale spelers om de maaltijden te bereiden. Koppel de schoolmaaltijden aan de lokale voedselstrategie. Zo verzekeren we onze kinderen een gezonde maaltijd tot ver in de toekomst.
    93 van 100 Handtekeningen
    Gemaakt door Karolien Burvenich
  • Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
    In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
    6.527 van 7.000 Handtekeningen
    Gemaakt door Jan De Coster
  • Fossielvrij pensioenfonds voor ambtenaren
    Het aanvullend pensioenfonds voor contractuele ambtenaren i s een enorm groot fonds. Er worden nog miljoenen geïnvesteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen en verhandelen. Het fonds moet contractuele ambtenaren een extra centje opleveren zodat deze zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag. Echter, door de grote investeringen in fossiele brandstoffen wordt er niet geïnvesteerd in een gezonde en gelukkige oude dag, maar wel in klimaatverandering, grootte droogte en hittegolven. Lokale besturen nemen vaak het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering. Vele van hen tekende het burgemeesterconvenant en hebben werk gemaakt van ambitieuze plannen richting een klimaatneutrale toekomst. Het is dan ook zeer jammer en tegenstrijdig dat het aanvullende pensioenfonds waarmee deze lokale besturen werken nog steeds massaal blijft investeren in fossiele energie. De grote stappen die lokale overheden nemen in de steden en gemeenten worden zo ondermijnd door de investeringen van het pensioenfonds.
    41 van 100 Handtekeningen
    Gemaakt door Tobias Pans