• STOP à le surconsommation animale
  L'élevage est une des causes les plus importantes du réchauffement climatique.
  3 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Axel Remy-Paquay
 • Red ons groen Lindekensveld!
  Het Lindekensveld is in het gewestplan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Een woonuitbreidingsgebied is een reservegebied, en het was de bedoeling dat die enkel aangesneden worden als de bestaande bouwpercelen opgebruikt zijn. Nochtans heeft Lummen nog relatief veel beschikbare bouwgronden. Met 350 ha nog beschikbare bouwgrond, staat Lummen op de 51ste plaats van de 308 gemeenten in Vlaanderen. (betonrapport Natuurpunt, augustus 2018) De vergunningsaanvraag mag niet goedgekeurd worden! Wij willen dat de 3 ha open ruimte op het Lindekensveld behouden blijven. Dat de natuur gekoesterd wordt. Dat de biodiversiteit moet beschermd worden. Dat de files op de Ringlaan niet nog langer mogen worden. De Lummenaren verdienen dit bos dicht bij het centrum. Groene eilanden van verkoeling in de steeds hetere zomers. Is het dan nog nodig om nieuwe open ruimte aan te snijden en te vernietigen? Past dit nog in de huidige tijdsgeest waar we dringend oplossingen moeten zoeken om klimaatopwarming tegen te gaan? In de strijd tegen klimaatopwarming zijn het juist de kleine bossen die een belangrijke bijdrage leveren omdat ze, in verhouding, meer CO2 opnemen. Bovendien zorgt de veelheid aan beton en verharde materialen voor een ‘hitte-eiland effect’ waardoor die opwarming nog meer voelbaar wordt. Blijven we als burger toekijken wanneer dit stukje groen bij het centrum onder het beton dreigt te verdwijnen? De natuur is de beste buffer tegen klimaatcrisis De helende natuur. Tijdens de Coronapandemie hebben heel wat mensen ontdekt hoe belangrijk lokale en toegankelijke natuur is. Wandelen in de natuur is goed tegen stress en depressies, goed voor het hart en de bloedvaten. Dat toegang tot natuur gunstig is voor de mentale & fysieke gezondheid van mensen, wordt door steeds meer wetenschappelijke studies bevestigd. Het gebied van het Lindekensveld is zeer vlot bereikbaar voor mensen van het centrum. Die park-functie zou nog versterkt kunnen worden als de bouwplannen opgeborgen worden. We lokken de files naar Lummen. Momenteel is het verkeer op de Lummense Ringlaan al oververzadigd tijdens de spitsuren. Maar ondanks deze verzadiging ligt de volgende stapel bouwprojecten al klaar. Al die bijkomende woningen zullen nog meer verkeer veroorzaken. Door de commerciële bouwprojecten op het Lindekensveld niet toe te staan, kunnen we die pil alvast wat verzachten. Bijten we al niet genoeg in het fijn stof? Conclusie: Genoeg is genoeg ! Door onze petitie te tekenen toon je dat het ook voor jou genoeg is.
  262 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Lindekensveld Picture
 • Bescherming voor het volledige Zennebeemden gebied
  Jarenlang was het Zennebeemden bos een verborgen parel in Mechelen Zuid. Door de verbinding met het gebied Poelenbroek in Zemst en andere kleine gebieden, kon je er regelmatig diverse minder alledaagse diersoorten tegenkomen. Door de jaren graasden verschillende soorten vee op het weiland. Tijdens die rustige periode werd in 2008, zonder veel ruchtbaarheid, de bestemming van bijna de helft van het gebied aangepast naar stedelijke ontwikkelingszone. De situatie werd pas alarmerend toen Plopsa in 2017 aankondigde dat ze een waterpretpark wilden bouwen op dat terrein. Sindsdien heeft het Zennebeemden Bos heel wat aan bekendheid gewonnen. Buurtbewoners en actiegroepen uit de ruime omgeving sprongen te hulp om de situatie aan te kaarten en de bevolking duidelijk te informeren over de plannen. Sinds enkele jaren is het zuidelijke deel van het gebied in beheer vandoor Natuurpunt. Natuurpunt gaf reeds 11 ha Zennebeemden een natuurtoekomst. Bovendien vinden nu steeds meer natuurgenieters hun weg naar de Zennebeemden, wat onder andere leidde tot een Radio 2-luisterwandeling. De regelmatige persaandacht en de hernieuwde interesse voor lokale natuur brachten veel meer mensen naar het bos. Intussen worden de wandelwegen onderhouden en is het bos nog toegankelijker gemaakt voor het grote publiek. Het gevoerde beheer van het beheerteam loont duidelijk. Het noordelijke deel van het gebied moest dienen voor de Plopsaplannen. Begin 2022 diende Plopsa een eerste bouwaanvraag in, en gesteund door honderden bezwaarschriften keurde verschillende experten te bouwplannen af. Plopsa koos ervoor om zelf de vergunningsaanvraag in te trekken, met boodschap dat ze zich zouden herbronnen en voor einde 2022 een nieuwe aanvraag zouden indienen. Dat gebeurde niet. Sindsdien kwamen er nog meer argumenten om het bos te vrijwaren. 1. Sport Vlaanderen kondigde aan dat ze op 2 km van het gebied een nieuw zwemcomplex willen bouwen in het domein van Hofstade, en Plopsaqua is dus overbodig.. https://www.sport.vlaanderen/nieuws/nieuw-multisportcomplex-in-hofstade/ 2. Een belangrijk arrest stelt dat een stadsbestuur niet langer een bouwvergunning mag verlenen wanneer er een MER screening moet gebeuren. Een nieuwe bouwaanvraag zou dus door de provincieraad moeten goedgekeurd worden, niet door stad Mechelen. https://omgeving.vlaanderen.be/nl/mag-gemeente-beslissen-over-eigen-screeningsplichtige-aanvragen 3. Een ander arrest stelt dat de impact van stikstofuitstoot onvoldoende onderzocht was voor de bouw van de opvolger van Uplace. Hetzelfde argument is nu ook bij het Zennebeemden bos van belang geworden. https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/stikstofarrest-nekt-uplace-opvolger-broeklin/10434869.html 4. In Montreal werden in oktober 2022 de conclusies voor de VN-biodiversiteitstop goedgekeurd, waardoor de deelnemende landen zich ertoe verbinden om veel meer aandacht te geven aan bestaande natuur. https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2022/10/24/council-approves-conclusions-for-un-biodiversity-summit-in-montreal-cop15/ Het lot van het noordelijke deel van het Zennebeemden gebied blijft dus momenteel nog onzeker. Historisch gezien is het gebied één geheel. Er is geen enkel landschapselement dat de grens tussen de 2 gebieden toont. Fauna en flora maken geen onderscheid tussen de 2 delen. Meer nog. Sinds de Plopsa plannen bekend werden werd een deel van de Technopolis overloopparking (voormalige weide) niet meer gebruikt. In de afgelopen 5 jaar hebben pioniersoorten dat terrein in genomen en Technopolis wijkt nu uit naar een ander terrein om als overloop te gebruiken. Het bos is nog altijd klaar om uit te breiden. Hoewel Plopsa een huurovereenkomst aanging voor 29 jaar, bestaat er ook de opschortende voorwaarde dat ze een waterpretpark mogen bouwen. Nu de bouw onwaarschijnlijk is geworden, zal de overeenkomst binnenkort terug ontbonden worden. Technopolis kan dan op zoek gaan naar een nieuwe beheerder. Het Zennebeemden gebied is historisch zeer natte grond, als deel van de Zennevallei. Het is een essentieel onderdeel van het gebied waarin Natuurpark Rivierenland wordt ontwikkeld en ondersteunt de Vlaamse bos, natuur en Blue Deal-doelstellingen. Voor trekkende soorten, in de lucht of over land, is Zennebeemden een levensnoodzakelijke stapsteen in dit druk bewoonde gebied tussen Antwerpen en Brussel, tussen de Scheldevallei en de Brabantse wouden.
  266 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • Un arbre sur pied est un allié !
  L'urgence climatique nécessite des mesures immédiates. Un arbre sur pied joue un rôle déterminant aujourd'hui et rien ne justifie qu'on s'en passe dans une forêt qui n'a pas une vocation de production. Il n'y a pas d'études comparant les différents modes de gestion puisqu'on vit une situation inédite et donc choisissons un mode de production qui maintient les arbres sur pied maintenant !
  929 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marie Laduron Picture
 • Une gestion audacieuse et novatrice du Bois de Lauzelle en faveur du climat et de la biodiversité
  Pour agir concrètement pour la protection de la biodiversité et en faveur du climat et donner un exemple en tant qu'université engagée dans la transition écologique
  1.130 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marie Laduron Picture
 • Stop Ineos Project One!
  For a detailed objection list in English: https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ Un aperçu détaillé des objections en français: https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ - De milieu-, klimaat- en gezondheidsimpact van INEOS Project One moet samen met de effecten van o.a. Oosterweel, Extra Containercapaciteit Antwerpen en Leidingenstraat Antwerpen-Ruhr geëvalueerd worden. Ook de emissies en lozingen van andere vervuilende installaties en bedrijven in de haven en de drukke verkeersaders en andere schadelijke activiteiten in de omgeving van de site moeten mee in rekening worden gebracht.   - Er zou nog steeds 55ha bos gekapt worden op de site, waardoor waardevolle natuur verdwijnt en talrijke ecosystemen met beschermde en bedreigde dier- en plantensoorten vernietigd worden.  - Ethyleen is de voornaamste bouwsteen voor quasi alle kunststoffen, waarvan 40% nog steeds gaat naar de productie van wegwerpplastics en verpakkingen. INEOS verzwijgt onder andere dat ook de meer duurzame eindproducten uit ethyleenderivaten (bvb. windmolenwieken) hun steentje bijdragen aan de wereldwijde plasticvervuiling. Ook deze worden gemaakt van of bevatten plastic 'nurdles’, textielvezels of microplastics die in de natuur, oceanen en ook op de oevers van de Schelde terecht komen. - De argumenten van INEOS over de nood aan meer ethyleenproductie staan lijnrecht tegenover doelstellingen van de EU en zelfs sectorfederatie PlasticsEurope om minder nieuw plastic te produceren en meer in te zetten op recycling of hergebruik van de reeds geproduceerde hoeveelheid plastic.  - De toekomstige structurele overcapaciteit van ethyleen, een strengere plastic- en klimaatwetgeving, hogere CO2-taksen en het aangepast gedrag van consumenten, zal leiden tot dalende rentabiliteit, faillissementen, jobverlies met als gevolg miljarden euro’s verspild aan nutteloze, gestrande investeringen. - Ethaan, de grondstof voor de INEOS fabriek, is geen restproduct uit de winning van aardgas maar uit de ontginning van schaliegas met de zeer schadelijke ‘fracking’-techniek. Fracken naar schaliegas heeft desastreuze gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van mensen, fauna en flora. - INEOS houdt geen rekening met CO2 door hoog energieverbruik en frequente methaanlekken bij fracking, het affakkelen van methaan aan de bron (dus extra CO2), uitstoot van “Dragon Ships” van INEOS voor transport vanuit de VS, en het affakkelen in de kraker in Antwerpen (bij opstart, onderhoud of voor de veiligheid bij incidenten). Deze elementen worden NIET verrekend in de emissiecijfers voor de Europese ETS-regeling, maar uiteraard dienen deze wel meegenomen te worden in de milieueffectenrapportering.  - Door de bouw van de volgens INEOS "meest groene" en “efficiëntere” kraker zullen andere installaties op korte termijn niet stoppen met produceren. Een extra productiefaciliteit betekent ook extra uitstoot! - De waterstof die zal geproduceerd worden in Project One is niet “groen”: zij komt voort uit de verbranding van ethaan uit fossiel schaliegas. Momenteel is slechts 0,1% van de wereldwijde waterstofproductie echt groen. Zelfs indien "propere" wind-of zonne-energie gebruikt wordt voor het kraakproces, kan men de in Project One geproduceerde waterstof dus niet "koolstofarm" noemen. Bovendien moet de techniek en infrastructuur voor de opvang en opslag van CO2 (CCS) nog grotendeels ontwikkeld en uitgebouwd worden, en is er in België te weinig ruimte voor CO2-opslag. De installatie van Project One zal daarom bijna klaar zijn voor de sloop tegen wanneer deze technologieën tot substantiële CO2-reducties leiden. - In de VS en Duitsland is men volop bezig met de ontwikkeling van volledig geëlektrificeerde krakers, enkel op basis van hernieuwbare energie. Technologieën op basis van nafta, ethaan of andere koolwaterstoffen in krakers zoals INEOS Project One zullen dus zeer snel verouderd zijn.  Op https://ineoswillfall.com/stop-ineos-project-one/ ontdek je hoe je zelf een bezwaarschrift kan indienen. Daar vind je ook een meer uitgewerkte lijst van argumenten om te gebruiken in je bezwaarschrift. Maar ook via deze petitie geef je een duidelijk signaal dat je bezwaar aantekent tegen de nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van INEOS Project One.
  2.415 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door INEOS WILL FALL CAMPAIGN Picture
 • Stop met eten van dierlijke producten #redhetmilleu
  Het eten van vlees wordt in het bijzonder gekoppeld aan dikke darmkanker, prostaatkanker, borstkanker, lymfeklierkanker en maagkanker. De reden hiervoor is tweeledig: dierlijke producten bevatten veel stoffen die ons risico op kanker direct verhogen, zoals vetten en carcinogeen heterocyclische aminen. Bij het houden van vee komen gassen vrij die bijdragen aan het broeikaseffect en klimaatverandering. De belangrijkste zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Herkauwers (zoals koeien en schapen) produceren methaan als ze voedsel verteren. Uit opgeslagen mest komen methaan en lachgas (N2O) vrij
  15 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Yri Vanhove
 • Geen gigantische (extra) gascentrale in Tessenderlo
  LEEFOMGEVING TESSENDERLO De centrale zou een enorme impact hebben op de leefomgeving in Tessenderlo. Ze zou op minder dan een kilometer van de bebouwde kom komen te liggen. Onder andere het stikstof en het lawaai van de centrale zou een sterke impact kunnen hebben op het dagelijkse leven van veel inwoners van Tessenderlo. Ook wordt er meer dan twee hectare waardevol bos wordt gekapt. DE KLIMAATCRISIS Ook de klimaatcrisis zou erdoor verergerd worden. De geplande gascentrale in Tessenderlo zou de grootste van het land worden. De mastodont zou meer dan 2 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, 25 keer zoveel als alle inwoners van Tessenderlo samen. De klimaatzaak veroordeelde de overheden bij het voeren van hun klimaatbeleid. Door dit klimaatbeleid te voeren schendt de overheid de grondrechten van zijn inwoners, meer in het bijzonder de artikelen 2 en 8 EVRM, door niet alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering voor het leven en de persoonlijke levenssfeer van haar inwoners te voorkomen. Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek.
  1.783 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door OV Limburg Picture
 • GEEN Leidingstraat!
  Teken deze petitie en laat onze vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement weten dat ook jij tegen de aanleg bent van deze leidingstraat. Wij zijn voor een deftig natuurbeleid. Wij zijn voor het behoud van onze waardevolle bossen. Wij zijn voor minder Co2 en gezonde lucht om in te ademen. Wij zijn voor plasticvrij oceanen. Wij zijn voor een klimaat neutrale economie, Wij zijn voor een industrie die respect heeft voor de natuur en de mens en niet enkel gedreven wordt door eeuwige groei, steeds grotere winsten en als maar sterkere concurrentieposities. Wij zijn voor een economie die groeit op een duurzame manier met duurzame grondstoffen en met duurzame energiebronnen. Wij zijn voor een stijgende welvaart die ook zorgt voor een stijgende biodiversiteit. Wij zijn voor een samenleving waar zowel de mens, de economie, de natuur en het milieu voordeel uit haalt. De natuur heeft de mens niet nodig om te overleven maar de mens heeft wel de natuur nodig om te overleven. Help ons, zeg NEEN tegen de leidingstraat en teken deze petitie. Voor meer informatie, surf naar: http://geenleidingstraat.be Ons verzet tegen de leidingstraat heeft intussen ook al de ondersteuning en medewerking gekregen van 'Grootouders voor het Klimaat', Extinction Rebellion, Vrienden van de Groene Delle, Natuurgebied Gerhaegen Tessenderlo, INEOS Will Fall en Greenpeace Limburg.
  142 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Rudy Dingens
 • Zeg nee tegen bouwen in overstromingsgebied!
  27% van de oppervlakte van Harelbeke is reeds verhard, ver boven het Vlaamse gemiddelde van 16%. Slechts 2% is bebost, waardoor Harelbeke tot het lijstje met de bosarmste gemeenten van België behoort. We krijgen voortdurend bericht over wateroverlast en ondergelopen straten en kelders. Verharding door asfalt en beton is hierbij een belangrijke factor. Tegelijk is het aantal hittegolven in de laatste jaren is fel gestegen, met nefaste gevolgen voor mens en natuur. Bovendien is het centrum van Stasegem omgeven door meerdere industriezones en een autosnelweg, waardoor er concentraties fijn stof gemeten worden die de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Meer bomen in het centrum zouden als buffer tegen luchtvervuiling kunnen dienen. De enorme uitdagingen rond klimaatverandering die ons de komende decennia te wachten staan vereisen een radicale mindshift inzake ruimtelijke ordening. Toch blijft het stadsbestuur bouwvergunningen toekennen als voorheen, zonder met deze problematiek rekening te houden. Het blijft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor zich uit schuiven en dat terwijl de stad zich geëngageerd heeft om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de beleidsplannen op te nemen, die net méér aandacht vragen voor o.a. biodiversiteit en duurzaam wonen! Meer info in het ingediende bezwaarschrift: https://drive.google.com/file/d/1jRjKgpkaZ9-Ts65NeA0kCMcKKMCtePYQ/view?usp=sharing. Contact: [email protected]
  453 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Actiecomité Voor een leefbaar Stasegem
 • Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg
  Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden! • circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen; • circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen; • waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie; • recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast; • versnippering van waardevolle natuurgronden; • verharding; • betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren; • verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels; • luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur; • geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen; • lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten; • woonwijken worden van elkaar afgesneden; • de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang; Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is! Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren. Help ons en teken onze petitie! Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden. Bedankt voor jullie steun en medewerking! Het Actiecomité Tracé Oost
  1.542 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tracé Oost
 • Stem voor Ecocide als internationale misdaad in het Internationaal Strafhof van Den Haag
  Momenteel is Ecocide (het op grootschalige wijze vernietigen van eco-systemen) wettelijk toegestaan. Dit betekent dat grote bedrijven die op grote schaal schade toebrengen aan de planeet, er meestal vanaf komen met een boete, als ze een eventuele milieu-overtreding begaan. Dit kan zo niet langer. Ecocide moet in het strafrecht worden gebracht zodat CEO's van destructieve bedrijven persoonlijk kunnen worden vervolgd en zelfs het risico lopen om in de gevangenis te belanden. Enkel als landen samenwerken en Ecocide als een internationale misdaad invoeren, zullen bedrijven zich genoodzaakt voelen om een nieuwe, meer duurzame koers te gaan varen. Op dit moment zijn internationale topadvocaten bezig met het schrijven van een Ecocide-wet. Deze definitie van de wet zal klaar zijn in juni dit jaar. Daarna zullen alle 123 lidstaten de definitie van de wet bekijken en de nodige aanpassingen doorvoeren. Als er overeenstemming is over wat Ecocide inhoudt en wanneer het bestraft moet worden, kan een stemming worden georganiseerd om van Ecocide een internationale misdaad te maken. Deze stemming kan er enkel komen als minstens één lidstaat een officieel voorstel indient om die stemming te laten gebeuren. Als deze stemming er uiteindelijk komt, en minstens twee derde van de lidstaten hiermee instemt, wordt Ecocide toegevoegd als amendement aan het Statuut van Rome, en wordt het een vijfde internationale misdaad, naast Genocide, misdaden tegen de Menselijkheid, Oorlogsmisdaden en het misdrijf van Agressie. Met Ecocide als misdaad zal het stukken makkelijker worden om wat ons nog rest van deze prachtige planeet te beschermen.
  473 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Johanna Vandenbussche