Skip to main content

Aan: Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters

Stop de halte sloop

De Vlaamse regering heeft plannen om te besparen op De Lijn waardoor er ongeveer 5000 haltes zouden verdwijnen. Dit kadert binnen een nieuw ‘Openbaar Vervoerplan 2021’ dat ondertussen uitgesteld is naar de tweede helft van 2022. Wij eisen dat deze plannen bijgewerkt worden zodat er geen of veel minder bushaltes dienen te verdwijnen.

Het ‘Openbaar Vervoerplan 2021’ bestaat uit:
* Een krachtig Kernnet met meer en snellere verbindingen
- Deze verbeteringen juichen wij uiteraard toe, hoewel ook op het kernnet haltes sneuvelen.

* Een uitgedund Aanvullend Net
- Honderden lijnen en duizenden haltes worden afgeschaft want alles moet budgetneutraal verlopen, het mag geen cent extra kosten. Extra aanbod wordt elders met een afbouw gecompenseerd. Zo wordt het onmogelijk om de kwaliteit van het openbaar vervoer duurzaam te verbeteren.

* Het Vervoer-op-Maat
- Het VoM is de onderste laag van het nieuwe plan met flexbussen, deelfietsen, -steps en -auto’s, sociale taxi’s... Het moet verplaatsingen mogelijk maken op verbindingen waar geen reguliere bus meer zal rijden. Op papier lijkt dit mooi, maar in de praktijk leidt het tot vervoerswoestijnen, waar de vervoersarmoede troef zal zijn. Velen kunnen niet fietsen of met de auto rijden. 15% van de 55+ers zijn afhankelijk van hun bus of tram. Daarbij komen nieuwe drempels: je moet apart reserveren en zult er wellicht meer voor moeten betalen dan vandaag.

Na 10 jaren besparingen op De Lijn heeft zich het Vlaamse Openbaar Vervoerbeleid nu helemaal klem gereden met het misleidende concept ‘basisbereikbaarheid’. De bus rijdt dan wel sneller, de burger zal in totaal langer onderweg zijn. Zoiets noemt men achteruitgang! Idem dito voor alle plaatsen waar nieuwe buslijnen de kernen links laten liggen: de basis wordt letterlijk minder goed bereikbaar, de lintbebouwing daarentegen net meer. Dat staat haaks op de noodzakelijke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Daarom vragen wij met aandrang van de Vlaamse regering:
* Blijf van onze haltes, blijf van onze lijnen.
- De bestaande infrastructuur moet de basis vormen voor de toekomst, beter bediend en beter op elkaar afgestemd.

* Meet het toekomstig OV-potentieel:
- Zet vooral in op een voorbeeldig en duurzaam Openbaar Vervoer op trajecten en in gebieden waar nu nog veel auto’s rijden: het zal de vervoersvraag in de gewenste richting sturen.
- Een bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar, comfortabel en frequent Openbaar Vervoer is de kern is van ons toekomstig verkeerssysteem.

* Verhoog flink de investeringen in de uitbouw van Openbaar Vervoer.
- België heeft recht op 6 miljard € uit het “Europees Herstelfonds”, gebruik een deel hiervan.

* Voer het OV-plan 2021 stapsgewijs in:
- zorg voor een uitstekend werkende mobiliteitscentrale
- zorg voor tariefintegratie: één ticket voor alles
- ontwikkel en test regio per regio een ruim aanbod van Vervoer-op-Maat

* Zorg voor inspraak van alle betrokkenen tijdens het hele vernieuwingsproces:
- Dagdagelijkse klanten van De Lijn weten wel wat nodig is.
- Betrek ook het mobiliteitsmiddenveld, vakbonden en verkeersdeskundigen

Waarom is het belangrijk?

Met de huidige plannen gaat er naar alle waarschijnlijkheid veel extra vervoersarmoede optreden. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zullen moeilijker ergens geraken en/of meer moeten betalen.

Een goed uitgebouwd, duurzaam openbaar vervoer is essentieel om de klimaatcrisis aan te pakken op een manier die ook sociaal rechtvaardig is.

Vlaanderen, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-09-18 11:56:43 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-09-23 17:59:42 +0200

500 handtekeningen verzameld

2021-09-09 08:12:22 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-08-30 07:27:24 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-08-28 00:36:57 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-08-27 09:04:57 +0200

10 handtekeningen verzameld