• Bescherm de laatste stukjes open ruimte in centrum Stasegem!
  27% van de oppervlakte van Harelbeke is reeds verhard, ver boven het Vlaamse gemiddelde van 16%. Slechts 2% is bebost, waardoor Harelbeke tot het lijstje met de bosarmste gemeenten van België behoort. We krijgen voortdurend bericht over wateroverlast en ondergelopen straten en kelders. Verharding door asfalt en beton is hierbij een belangrijke factor. Tegelijk is het aantal hittegolven in de laatste jaren is fel gestegen, met nefaste gevolgen voor mens en natuur. Bovendien is het centrum van Stasegem omgeven door meerdere industriezones en een autosnelweg, waardoor er concentraties fijn stof gemeten worden die de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Meer bomen in het centrum zouden als buffer tegen luchtvervuiling kunnen dienen. De enorme uitdagingen rond klimaatverandering die ons de komende decennia te wachten staan vereisen een radicale mindshift inzake ruimtelijke ordening. Toch blijft het stadsbestuur bouwvergunningen toekennen als voorheen, zonder met deze problematiek rekening te houden. Het blijft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor zich uit schuiven en dat terwijl de stad zich geëngageerd heeft om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de beleidsplannen op te nemen, die net méér aandacht vragen voor o.a. biodiversiteit en duurzaam wonen! Meer info in het ingediende bezwaarschrift: https://drive.google.com/file/d/1jRjKgpkaZ9-Ts65NeA0kCMcKKMCtePYQ/view?usp=sharing. Contact: [email protected] Indien u het beroepschrift dat op 15 juli wordt ingediend wil steunen, graag een seintje op bovenstaand e-mailadres.
  174 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Actiecomité Voor een leefbaar Stasegem
 • Noord-Zuid (N74): Verlies van 60ha open ruimte bij keuze voor omleidingsweg
  Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. 60 ha kostbare open ruimte waarvan 34 ha natuur en 20 ha moeten bewaard en beschermd worden! • circa 34 hectare natuur dreigt te verdwijnen; • circa 20 hectare landbouwgebied dreigt te verdwijnen; • waardevolle veengronden verdwijnen onder asfalt en verliezen daardoor hun klimaat bufferende functie; • recreatiegebied voor wandelaars, fietsers, ruiters wordt aangetast; • versnippering van waardevolle natuurgronden; • verharding; • betonnering veroorzaakt een extra barrière binnen het leefgebied van de wolf, gladde slang, rugstreeppad, en tal van (zeldzame) dieren; • verdroging en verdere aantasting van onze bedreigde grondwatertafels; • luchtvervuiling in een voorheen groene omgeving en stikstofoverlast in de omringende natuur; • geluidsoverlast welke de aanwezige zeldzame broedvogels zoals zwarte specht, oehoe, raaf en wespendief zal verjagen; • lichtvervuiling verstoort zeldzame vleermuizensoorten; • woonwijken worden van elkaar afgesneden; • de leefbaarheid in de getroffen woonwijken komt in het gedrang; Voor ons is het duidelijk dat zo’n omleidingsweg in het oosten van Houthalen-Helchteren géén optie is! Een ondertunneling van de bestaande infrastructuur op de N74 zal, samen met hoogwaardig openbaar vervoer, bijdragen tot de modernisering en ontwikkeling van de groene, versterkte, fietsveilige woonkernen Houthalen en Helchteren. Help ons en teken onze petitie! Toon zo aan de betrokken ministers mevrouw Peeters en Demir, de Vlaamse regering en onze gouverneur meneer Lantmeeters dat er geen draagvlak is voor een omleidingsscenario voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Tijd om aan de toekomst te denken en de weinige open, groene ruimte die er nog is, te beschermen en te behouden. Bedankt voor jullie steun en medewerking! Het Actiecomité Tracé Oost
  1.375 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tracé Oost
 • Red de Dreef! Save the climate!
  De Dreef in Boechout, die prachtige, beschermde, monumentale laan met honderdjarige beuken en lindebomen aan het kasteel van Moretus, dreigt te verdwijnen! Voor de westelijke helft is er een vergunningsaanvraag lopende voor het vellen van 94 bomen ter hoogte van de Holleweg. Echter, geen enkele studie over de gezondheidstoestand van de dreef adviseert om de bomen te vellen. Kappen en heraanplanten betekent een enorm verlies op het vlak van klimaat en biodiversiteit. Pas over ca.100 jaar bereiken we opnieuw het huidige niveau. De oude bomen van de Dreef zijn onnoemelijk belangrijk voor alle inwoners van Boechout en omgeving: • De Dreef biedt schaduw en verkoeling en vermindert hittestress (ga er maar eens wandelen tijdens een hete zomerdag). • De Dreef zorgt voor een enorme hoeveelheid CO2-opslag. Om de CO2-opname van 1 grote beuk te compenseren, heb je maar liefst 100 kleine bomen nodig. • Oude bomen zijn essentieel voor de biodiversiteit. • Grote bomen hebben een gunstig effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit. • Een groene omgeving leidt tot een betere fysieke en mentale gezondheid. Het is tijd om het klimaat en de biodiversiteit op de voorgrond te zetten! Red de Dreef! Save the climate! Teken deze petitie. Jouw handtekening is een enorme steun. Jouw stem betekent veel, voor Boechout, voor ons milieu. Klimaatactie start lokaal!
  3.258 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Marthe Schram
 • Gents Tegengas! - geen vergunning voor nieuwe gasturbines
  De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is overbodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! OVERBODIG De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo. Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien. Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een super krachtig broeikasgas. De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen. Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur. SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 400.000 Belgische huishoudens leven in energiearmoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk zo'n 253 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar. Deze enorme som aan publiek geld zal naar Europa's grootste commerciële energiebedrijven stromen. Deze geldstroom van arm naar rijk is onrechtvaardig. We kunnen dit publiek geld beter besteden, bijvoorbeeld aan grootschalige isolatie van woningen: goed voor onze portemonnee én het klimaat. ONDEMOCRATISCH Burgers worden nauwelijks betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Hun vuistdikke rapporten staan vol technisch jargon, waardoor leken en buitenstaanders amper vat krijgen op de problematiek. Zo wordt de burger hun stem ontnomen in een van de belangrijkste debatten van deze tijd. Meer informatie: https://tegengas.be/ Volg ons op facebook: https://www.facebook.com/gentstegengas
  851 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Gents Tegengas
 • Geen nieuw stort in de Rupelstreek
  De fauna en flora is zich aan het herstellen van al de industriële activiteiten van de laatste jaren door kleiwinning. Kleiputten werden in de ganse Rupelstreek als afvaldump gebruiktvoor gans België en buitenland met de nodige gevolgen. Nu wil men terug afval dumpen in een kleiput naast de het oude stort . Dagelijks zullen er 40 vrachtwagens op en aan rijden om over 10 jaar verspreid ongeveer 200.000 ton afval te dumpen. Dit gaat ten koste van al de fauna en flora , mensen worden in gevaar gebracht door deze activiteiten op een rustige sluipweg . Over het te creëren stort wordt een gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging ingepland ....
  32 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Vanhoutte Luk
 • Red het Amazonewoud NU
  Als we zo verder doen zullen we de natuur en ook onszelf kapot maken. De grond zal niet meer vruchtbaar zijn en de gemiddelde omgevingstemperatuur op aarde zal met 4graden stijgen. Het holoceen is al 10.000 jaar op dezelfde temperatuur. Daarom is het belangrijk NU ons best te doen!
  48 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Lisa Blanckaert
 • Rendez le bois de la Cambre à la population - Het Ter Kamerenbos teruggeven aan de bevolking
  FR Le bois de la Cambre est l’un des rares lieux de ressourcement pour les Bruxelloises et les Bruxellois, dont beaucoup ne disposent pas d’un espace extérieur privatif. En période de pandémie, il a prouvé son importance pour la santé physique et psychique de chacune et de chacun d’entre nous, de nos familles, de nos proches. Sa fermeture totale et définitive au trafic routier de transit serait non seulement bénéfique à la population, mais aussi cohérente avec l’impératif de réduction de l’impact climatique de nos modes de déplacement, dans l’intérêt des générations actuelles et futures, conformément aux engagements internationaux pris par la Belgique et l’Union européenne (réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990). C’est pourquoi je demande aux responsables politiques de la Région Bruxelles Capitale et des communes riveraines du parc de tout mettre en œuvre pour : - rendre durablement le bois de la Cambre à la population, en particulier aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, en y supprimant au plus vite tout trafic motorisé de transit ; - réduire autant que possible les nuisance aux riverains, en renforçant les alternatives à l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens (fréquence accrue des transports en commun, vélo-routes, pistes cyclables…) ; - restaurer le bois de la Cambre et y aménager les circulations dans le respect de sa dimension patrimoniale, de son écosystème et de son classement en zone Natura 2000. NL Het Ter Kamerenbos is een van de weinige plaatsen waar Brusselaars hun batterijen kunnen opladen. Velen beschikken niet over een eigen buitenruimte. In tijden van pandemie heeft dit gebied zijn belang bewezen voor de fysieke en mentale gezondheid van ieder van ons, van onze families en van onze geliefden. De definitieve sluiting van het Ter Kamerenbos voor het wegverkeer zou niet alleen bevorderlijk zijn voor de bevolking, maar bovendien in overeenstemming zijn met de noodzaak om de klimaatimpact van onze vervoerswijzen te verminderen. Dit is in het belang van de huidige en toekomstige generaties en in overeenstemming met de internationale verbintenissen die België en de Europese Unie zijn aangegaan (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990). Daarom vraag ik de politieke verantwoordelijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten aangrenzend aan het park om alles in te zetten om: - het Ter Kamerenbos op duurzame wijze terug te geven aan de bevolking, en in het bijzonder aan kinderen en personen met beperkte mobiliteit, door er zo snel mogelijk al het gemotoriseerde transitverkeer te verwijderen; - de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken door alternatieven voor het gebruik van de privé-wagen voor de dagelijkse verplaatsingen te versterken (verhoogde frequentie van het openbaar vervoer, fietspaden, ...); - het herstel van het Ter Kamerenbos waarborgen en er het verkeer inrichten met respect voor de erfgoeddimensie, het ecosysteem en de classificatie als Natura 2000-zone. EN The Bois de la Cambre is one of the few places where the people of Brussels can recharge their batteries, many of whom do not have their own private outdoor space. In times of pandemic, it has proven its importance for the physical and mental health of each and every one of us, our families and loved ones. Its total and definitive closure to transit road traffic would not only benefit the population, but would also be consistent with the imperative of reducing the climate impact of our modes of transport, in the interest of current and future generations, in accordance with the international commitments made by Belgium and the European Union (reduction of greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels). This is why I am asking the political leaders of the Brussels Capital Region and the municipalities bordering the park to do everything in their power to : - to give the Bois de La Cambre back to the population, in particular to children and people with reduced mobility, by eliminating all motorized transit traffic as soon as possible; - to reduce the nuisance to local residents as much as possible by offering more alternatives to the private car for daily trips (increased frequency of public transportation, bicycle-roads, bicycle paths, etc.); - to restore the Bois de La Cambre and to arrange the circulation in the respect of its patrimonial dimension, its ecosystem and its classification in Natura 2000 zone. * Rudi Vervoort (Ministre-Président de la Région Bruxelles-Capitale / Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Elke Van den Brandt (Ministre de la Mobilité / Minister van Mobiliteit) Alain Maron (Ministre de la Transition climatique et de l'Environnement / Minister van Klimaattransitie en Leefmilieu) Philippe Close (Bourgmestre de la Ville de Bruxelles / Burgemeester van de Stad Brussel) Boris Dilliès (Bourgmestre de la commune d'Uccle / Burgemeester van de gemeente van Ukkel) Christos Doulkeridis (Bourgmestre de la commune d'Ixelles / Burgemeester van de gemeente van Elsene) Olivier Deleuze (Bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort / Burgemeester van de gemeente van Watermaal-Bosvoorde)
  899 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Reclaim The Park Picture
 • Non aux constructions sur le champ des Cailles ! (Watermael-Boitsfort)
  Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, association citoyenne indépendante de la Ferme du Chant des Cailles asbl, créons cette nouvelle pétition en décembre 2020 parce qu’un moratoire de 3 ans a pris fin et que les menaces de constructions sont à nouveau d’actualité. Le projet du Chant des Cailles, basé sur des principes de solidarité et de mixité sociale, comprend actuellement : 1. un maraîchage (400 mangeurs.euses, 3 emplois) 2. un élevage de moutons (production de fromages, laine et viande, 3 emplois) 3. un jardin d’herbes aromatiques et initiation aux plantes sauvages comestibles (2 emplois) 4. un potager collectif (+/- 80 potagistes) 5. un projet pédagogique en plein développement (1 emploi) 6. le Quartier Durable du Chant des Cailles (poulailler, épicerie participative, organisation d’événements festifs…) Considérant les éléments suivants : • La dégradation générale des milieux de vie et l’emballement du réchauffement climatique • La stratégie européenne en faveur de la biodiversité et l'engagement du gouvernement bruxellois à développer l'agriculture urbaine, ainsi que la stratégie Good Food qui projette de créer des initiatives similaires en région bruxelloise • L’absence de politique des loyers et la non-pénalisation des biens immobiliers vides, deux lacunes qui augmentent considérablement la demande de logements sociaux • L’existence d’alternatives durables pour pallier le manque de logements à Bruxelles • L’existence d'un Plan Particulier d’Aménagement du Sol en cours d’élaboration pour le quartier Nous, les Ami.e.s du champ des Cailles, plaidons pour : • Préserver les écosystèmes contre les méfaits de l’imperméabilisation des sols • Défendre les dernières terres arables et les initiatives d'agriculture urbaine de la Région Bruxelloise • Maintenir les réalisations de la Ferme du Chant des Cailles en matière de transition écologique, économique et sociale. Et en conséquence, NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE DE RENONCER A TOUTE CONSTRUCTION SUR LE CHAMP DES CAILLES ! Les Ami.e.s du champ des Cailles, [email protected]
  8.449 van 9.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ami.e.s du Champ des Cailles
 • Gebruik schoolmaaltijden als hefboom en maak werk van een lokale voedselstrategie
  Wij vinden dat onze kinderen gezonde voeding en een robuust ecologisch voedselsysteem met toekomst verdienen. Geef daarom boeren een eerlijk inkomen, verbind het platteland met de stad en ga aan de slag met lokale spelers om de maaltijden te bereiden. Koppel de schoolmaaltijden aan de lokale voedselstrategie. Zo verzekeren we onze kinderen een gezonde maaltijd tot ver in de toekomst.
  93 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Karolien Burvenich
 • Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
  In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
  6.527 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster