Skip to main content

Aan: Stadsbestuur Harelbeke

Zeg nee tegen bouwen in overstromingsgebied!

UPDATE (26/2/2024):

Na een procedureslag van bijna 3 jaar heeft de Raad van State de vergunning voor het eerste project definitief vernietigd. Meteen heeft de projectontwikkelaar een nieuw dossier ingediend, met een kleine herschikking van de kavels. Omdat de helft van de 42 geplande woningen zich nog steeds in overstromingsgebied bevindt, zullen wij dit dossier blijven aanvechten. Een groot deel van de projectgrond heeft perceelscore D, de slechtst mogelijke score, op de pluviale overstromingskaarten. Op dit kaartje kan je zien welk deel van de verkaveling zich in overstromingsgebied (aangeduid in blauw) bevindt: https://drive.google.com/file/d/1QlzJolCyIQwWyGDW6Vt_w3z_kODqPDn8/view?usp=share_link).

Wij begrijpen niet dat het stadsbestuur van Harelbeke zijn burgers via verschillende initiatieven aanmoedigt om zoveel mogelijk te ontharden en groen aan te planten, terwijl de stad zelf een megaproject zou willen goedkeuren in overstromingsgebied, wat in één klap de impact van al deze initiatieven teniet zou doen. Bovendien hebben we de laatste tijd al meermaals gezien (bvb. de overstromingen in Wallonië in 2021 en in de Westhoek in 2023) wat de gevolgen kunnen zijn van plotse en hevige regenval. De kans hierop zal door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Is het vandaag de dag nog wel verantwoord om te bouwen in overstromingsgebied?

Momenteel loopt een nieuw openbaar onderzoek over het dossier. Dit onderzoek loopt tot 15 maart 2024. Tot die datum kan elke burger een bezwaarschrift indienen bij de stad. Via deze link vind je de instructies om een bezwaarschrift in te dienen, samen met een voorbeeld van hoe zo’n bezwaarschrift eruit ziet: https://drive.google.com/file/d/1GTxnE0_JxD-VIEyURYi8ShxK5zs1cdCv/view?usp=share_link.

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

UPDATE (18/12/2021):

Video van het stukje groen dat verkaveld zal worden: https://youtu.be/56nqfuS9Sj8

Op 17 december verscheen een artikel over dit dossier in De Krant van West-Vlaanderen: https://kw.be/nieuws/milieu/vergunde-verkaveling-ligt-in-overstromingsgevoelig-gebied-en-dat-weet-men-nu-pas/ .

Jullie kunnen de petitie ook steunen door deze affiche te verspreiden: https://drive.google.com/file/d/1QRZHC1j6sw8v2TPegr_pIdgCb6ZsX0c5/view?usp=sharing .

UPDATE (5/12/2021):
Intussen is aan het licht gekomen dat de verkaveling zich bevindt in effectief overstromingsgevoelig gebied. De projectontwikkelaar heeft dit niet vermeld in het dossier, noch heeft het stadsbestuur dit gecontroleerd vooraleer een vergunning uit te reiken, ondanks bezwaren van de omwonenden. Gezien deze informatie pas heel recent bekend is, hebben noch de omwonenden, noch het Departement Omgeving van de Vlaamse Regering (die standaard beroep aantekent in dergelijke dossiers) de kans gehad om beroep aan te tekenen tegen de omgevingsvergunning op basis van deze argumenten.

De Provinciale Dienst Waterlopen gaf na het opstarten van de beroepsprocedure een ongunstig advies over dit dossier. Dit advies werd bevestigd door de provinciale omgevingsambtenaar, die concludeerde dat de aanvraag de watertoets niet doorstaat en evenmin voldoende rekening houdt met de impact op milieu en biodiversiteit.

Het provinciebestuur beraadt zich nu over het dossier en zal een beslissing nemen in februari 2022. Wij vinden het onverantwoord om een project van deze schaal te vergunnen in overstromingsgevoelig gebied, zeker na de zware overstromingen van dit jaar. Bouwen in overstromingsgevoelig gebied betekent niet alleen een groot risico voor de huidige omwonenden, maar ook voor de nieuwe bewoners van deze verkaveling. Wij willen dan ook dat de omgevingsvergunning uitgereikt door het stadsbestuur door de provincie vernietigd wordt. Help ons een sterk signaal te geven naar de provincie West-Vlaanderen door deze petitie te steunen!

ORIGINELE PETITIE:
"Bescherm de laatste stukjes open ruimte in centrum Stasegem"

Het stadsbestuur doet te weinig inspanningen om de laatste groene stukjes open ruimte in de Harelbeekse woonwijken te beschermen en verharding tegen te gaan, want het verleent immers opnieuw een vergunning voor een groot bouwproject van 42 woningen in de open ruimte tussen de Vaartstraat en Stasegemdorp (zie foto).

In haar beleidsplannen benadrukt het bestuur zelf de waarde van de zogenaamde groene pixels, stukjes natuur die als buffer dienen tegen wateroverlast en afkoelers tussen de hitte-eilanden ontstaan door de vele verharding. Toch wordt één van de laatste stukjes groene ruimte in centrum Stasegem verhard, en dit terwijl het project wordt gepromoot als een groen project dat zal bijdragen tot de biodiversiteit.

Hoewel we uiteraard niet tegen nieuwe bouwprojecten zijn, vragen we het stadsbestuur om in dit project meer aandacht te hebben voor het nodige groen en rekening te houden met de impact op de leefbaarheid in de betreffende wijk, en dit in overleg met de bewoners.

Waarom is het belangrijk?

27% van de oppervlakte van Harelbeke is reeds verhard, ver boven het Vlaamse gemiddelde van 16%. Slechts 2% is bebost, waardoor Harelbeke tot het lijstje met de bosarmste gemeenten van België behoort. We krijgen voortdurend bericht over wateroverlast en ondergelopen straten en kelders. Verharding door asfalt en beton is hierbij een belangrijke factor. Tegelijk is het aantal hittegolven in de laatste jaren is fel gestegen, met nefaste gevolgen voor mens en natuur.

Bovendien is het centrum van Stasegem omgeven door meerdere industriezones en een autosnelweg, waardoor er concentraties fijn stof gemeten worden die de drempel van de Wereldgezondheidsorganisatie overschrijden. Meer bomen in het centrum zouden als buffer tegen luchtvervuiling kunnen dienen.

De enorme uitdagingen rond klimaatverandering die ons de komende decennia te wachten staan vereisen een radicale mindshift inzake ruimtelijke ordening. Toch blijft het stadsbestuur bouwvergunningen toekennen als voorheen, zonder met deze problematiek rekening te houden. Het blijft de verantwoordelijkheid voor de gevolgen voor zich uit schuiven en dat terwijl de stad zich geëngageerd heeft om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de beleidsplannen op te nemen, die net méér aandacht vragen voor o.a. biodiversiteit en duurzaam wonen!

Meer info in het ingediende bezwaarschrift: https://drive.google.com/file/d/1jRjKgpkaZ9-Ts65NeA0kCMcKKMCtePYQ/view?usp=sharing.

Contact: [email protected]

Hoe het overhandigd gaat worden

De handtekeningen zullen aan de Stad Harelbeke bezorgd worden.

Stasegemdorp, 8530 Harelbeke, België

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2024-03-07 12:08:59 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-07-19 08:14:22 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-07-18 14:30:55 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-07-11 21:22:58 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-07-11 12:05:47 +0200

10 handtekeningen verzameld