• Gebruik schoolmaaltijden als hefboom en maak werk van een lokale voedselstrategie
  Wij vinden dat onze kinderen gezonde voeding en een robuust ecologisch voedselsysteem met toekomst verdienen. Geef daarom boeren een eerlijk inkomen, verbind het platteland met de stad en ga aan de slag met lokale spelers om de maaltijden te bereiden. Koppel de schoolmaaltijden aan de lokale voedselstrategie. Zo verzekeren we onze kinderen een gezonde maaltijd tot ver in de toekomst.
  93 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Karolien Burvenich
 • Red het Zennebeemden Bos uit de handen van de Plopsa-groep.
  In het nieuwe GRUP onderzoek wordt het Zennebeemden Bos omschreven als een aaneengesloten natuurgebied en een deel van de Zennevallei met belangrijk waterbergend vermogen. Het natuurgebied is honderden jaren oud en werd reeds weergegeven op de Ferrariskaarten. Vandaag is het een habitat voor vele wilde dieren, als reeën, uilen, vossen, trekvogels en heel veel vleermuizen. Het is een belangrijke groene oase in de stad die tijdens de recente lockdown nog maar eens heel belangrijk is gebleken voor de bewoners van Mechelen Zuid.
  6.527 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jan De Coster
 • Fossielvrij pensioenfonds voor ambtenaren
  Het aanvullend pensioenfonds voor contractuele ambtenaren i s een enorm groot fonds. Er worden nog miljoenen geïnvesteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen en verhandelen. Het fonds moet contractuele ambtenaren een extra centje opleveren zodat deze zorgeloos kunnen genieten van hun oude dag. Echter, door de grote investeringen in fossiele brandstoffen wordt er niet geïnvesteerd in een gezonde en gelukkige oude dag, maar wel in klimaatverandering, grootte droogte en hittegolven. Lokale besturen nemen vaak het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering. Vele van hen tekende het burgemeesterconvenant en hebben werk gemaakt van ambitieuze plannen richting een klimaatneutrale toekomst. Het is dan ook zeer jammer en tegenstrijdig dat het aanvullende pensioenfonds waarmee deze lokale besturen werken nog steeds massaal blijft investeren in fossiele energie. De grote stappen die lokale overheden nemen in de steden en gemeenten worden zo ondermijnd door de investeringen van het pensioenfonds.
  41 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • Emissievrije straten voor Leuven
  Mondiaal, maar ook op regionaal niveau blijft de uitstoot van de mobiliteitssector jaar na jaar stijgen i.p.v. dalen. Nochtans is een sterke daling van onze uitstoot nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Het recent ingevoerde mobiliteitsplan vermindert het aantal autoverplaatsingen wel, maar zet de stad niet op weg naar klimaatneutraliteit in 2050 en pakt op lange termijn de lokale luchtvervuiling niet aan (https://viewer.curieuzeneuzen.be/). De bestuursnota voor de periode 2019-2025 bevat goede en concrete maatregelen, maar stelt geen specifieke doelen over een modal shift in het stadscentrum. Als de stad zijn beleid in lijn wil krijgen met de roadmap en doelstellingen van vzw Leuven2030 moet er een langetermijnvisie politiek vastgelegd worden. Als winnaar van de Green Leaf Award 2018 kan Leuven niet achterblijven en moet het zich aansluiten bij de lijst van steden die zich hebben voorgenomen om in 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer toe te laten in grote delen van de stad. Het stadsbestuur heeft zo de mogelijkheid om het signaal te geven aan de regionale overheid en aan de autofabrikanten dat auto’s met verbrandingsmotor echt tot het verleden horen. Leuven kan zo terug mee koploper worden en een belangrijke stap zetten naar klimaatneutraliteit.
  185 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • NO PERMIT FOR INEOS' PROJECT ONE!
  NL (FR en dessous - ENG below) Om plaats te maken voor INEOS dient men 55 ha bos te kappen, waarvoor zij een afzonderlijke vergunningsaanvraag indienden. ‘Saucissonering’ van het vergunningstraject is een gewiekste strategie, omdat men geen klare kijk heeft op de globale impact van het project. Het is illegaal onder de Belgische & Europese wetgeving. Ondanks massaal protest en het negatief advies van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, keurden Stad Antwerpen & de Provinciale Deputatie het dossier goed. Ons administratief beroep werd echter ontvankelijk verklaard door de beroepsinstanties. Om enig verweer te hebben tegen onze argumenten in deze procedure, diende INEOS een gewijzigde vergunningsaanvraag in maar heeft duidelijk nog niets bijgeleerd over milieu en klimaat. Via deze petitie geeft u een duidelijk signaal dat u bezwaar aantekent tegen de ontbossing van de Project One-site in de Antwerpse haven op basis van volgende doorslaggevende argumenten: 1. De aanvraag vermeldt niet dat het in weze om een milieutechnische éénheid gaat die als één geheel moet beoordeeld worden. INEOS schrapt percelen t.o.v. de initiële aanvraag tot ontbossing maar verzuimt de oppervlakte voor het geheel aan te passen. Deze inconsistentie dient uitgeklaard te worden.  2. INEOS probeert het wettelijk kader van milieu- & klimaatbeleid te omzeilen door een aparte vergunning aan te vragen voor de ontbossing. Dit is een schending van de regelgeving. Het excuus dat ontbossing noodzakelijk is om verder bodemonderzoek te kunnen uitvoeren is een drogreden. 3. Een openbaar onderzoek voorziet 30 dagen inzagetijd voor burgers & organisaties De termijn werd niet gerespecteerd: pas na constante druk van buitenaf werd de informatie slechts 21 dagen openbaar gemaakt. Opnieuw midden in een vakantieperiode! 4. Ondanks het feit dat INEOS een jaar tijd had de plasticvervuiling in de haven en het Schelde-estuarium aan te pakken, is de situatie ongewijzigd. Ook hier draagt Ineos bij aan het probleem en niet aan de oplossing. FR Afin de libérer le terrain, 55 ha de forêt devraient être abattus, ce qui fait l'unique objet de la demande de permis de la part d'INEOS. "Saucissonner" la procédure environnementale est une stratégie astucieuse, car il manque une vision claire de l'impact global du projet et ne respecte pas la législation belge et européenne. Malgré de nombreuses objections et l'avis négatif de l'Agence flamande Nature et Forêt, la ville d'Anvers et la Députation provinciale ont approuvé le dossier. Cependant, notre recours administratif a été déclaré recevable. Afin d'avoir un minimum de munitions contre nos arguments, INEOS a soumis une demande de permis modifiée. Il est clair qu'elle n'a rien appris sur l'environnement & le climat. Par le biais de cette pétition, vous donnez un signal clair que vous vous opposez à la demande de permis. 1. La demande n'indique pas qu'il s'agit d'une unité d'ingénierie environnementale qui doit être évaluée dans son ensemble. INEOS supprime des parcelles par rapport à la demande initiale de déforestation, mais n'ajuste pas la superficie de l'ensemble. Cette incohérence doit être clarifiée.  2. INEOS tente de contourner la législation environnementale & climatique en soumettant une demande de permis distincte pour la déforestation. Il s'agit d'une violation du règlement. L'excuse selon laquelle la déforestation est nécessaire pour poursuivre l'étude géotechnique est fallacieuse. 3. Lors d'une enquête publique, les citoyens et organisations disposent de 30 jours pour consulter le dossier. Ce délai n'a pas été respecté: ce n'est qu'après une pression extérieure persistante que le dossier a été rendu public pendant 21 jours et, de plus, à nouveau au milieu des vacances d'été! 4. Malgré le fait qu'INEOS ait eu un an pour s'attaquer à la pollution plastique dans le port et l'estuaire de l'Escaut, la situation est inchangée. Là aussi, Ineos contribue au problème et non à la solution. ENG In order to make way for Ineos 55 hectares of forest need to be cut down, for which INEOS submitted a separate permit application. 'Salami slicing' of the environmental permit trajectory is a slick strategy, because there's no clear view on the overall impact of the project. This is illegal under Belgian & European legislation. Despite massive protests and the negative advice of the Flemish' Nature and Forest Agency, the City of Antwerp & the Provincial Deputation approved the project. However, our administrative appeal was declared admissible by the relevant instances. In order to have some defence against our arguments, INEOS submitted an amended permit application, but clearly has not learnt much in the field of environment and climate. By means of this petition, you are sending a clear signal that you object to the permit for deforestation of the Project One site in the port of Antwerp on the basis of the following decisive arguments: 1. The application does not indicate that it involves an environmental engineering unit which must be assessed as a whole. INEOS deletes plots of land in relation to the original application for deforestation but fails to adjust the overall area required. This inconsistency needs to be clarified.  2. INEOS tries to bypass the environmental & climate legislation by submitting a separate permit application for deforestation. This is a violation of the regulations. The excuse that deforestation is necessary to carry out further soil analysis is a fallacy. 3. In the case of a public survey, citizens & organisations should be given 30 days to consult the file. The time frame was not respected: only after persistent outside pressure were documents made public for a period of 21 days. Once again in the middle of a holiday period. 4. Despite the fact that INEOS had one year to tackle the plastic pollution in the port of Antwerp and the Scheldt estuary, the situation is unchanged. Again, Ineos is contributing to the problem and not to the solution.
  12.245 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door ANTWERPEN SCHALIEGASVRIJ INEOS WILL FALL Picture
 • Plus de journées sans voiture à Bruxelles ! Meer autoloze dagen in Brussel!
  (FR) La journée sans voiture apporte de nombreux avantages dont il serait dommage de ne pas profiter plus souvent qu'une fois par an. On observe lors de ce dimanche un peu spécial une bien meilleure qualité de l'air : les polluants liés à la circulation automobile diminuent de près de 70% ! Cette journée favorise également des moments de loisirs et de rencontres entre les habitants. En 2019, 11 des 19 communes bruxelloises organisaient des activités gratuites. C’est un moment idéal pour profiter pleinement de son temps libre et mettre en avant la culture, le sport et le vivre-ensemble. C'est également l'occasion de sensibiliser tous les citoyens à la mobilité active (marche, vélo) et aux transports publics, grâce à la gratuité des transports en commun. Cela permet de changer progressivement les mentalités. En bref, une journée sans voiture nous permet d’imaginer la ville de demain. Rejoignez notre coalition "La rue est à vous" et signez notre pétition ! #LaRueEstÀVous (NL) Een autovrije dag brengt zo veel voordelen met zich mee, dat het jammer zou zijn om er niet meer dan een keer per jaar van te genieten. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat op zo’n dag de luchtkwaliteit veel beter is: de uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s vermindert met bijna 70%! Zo’n autovrije dag is ook een ideaal ontspannings- en ontmoetingsmoment voor de inwoners. In 2019 organiseerden 11 van de 19 Brusselse gemeenten gratis activiteiten. Het perfecte moment om van je vrije tijd, cultuur, sport en het samenleven te genieten. Verder is het ook dé kans om iedereen warm te maken voor een zachte mobiliteit, onder andere door het gratis openbaar vervoer dat op een autovrije dag wordt aangeboden. Zo is een geleidelijke mentaliteitsverandering mogelijk. Kortom, door autovrije dagen kunnen we samen dromen van de stad van morgen. Sluit je aan bij onze “De straat is van jullie”-coalitie en teken onze petitie! #DeStraatIsVanU
  7.740 van 8.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Greenpeace Bruxelles
 • « Pour des pistes cyclables plus sûres et des transports en commun plus efficaces à Liège»
  Et si je vous dis que l'air que l'on respire chaque jour à Liège est de mauvaise qualité pour votre santé? Il est temps que ça change! Il y en a assez de respirer un air pollué, alors que la circulation automobile est encouragée et souvent perçue comme seule solution réaliste. De plus, Liège est proche des Pays-Bas et de l'Allemagne qui eux ont fait des choix différents en facilitant l'usage du vélo et des transports en commun dans leur zone urbaine. Ce doit être une volonté politique dans notre ville de proposer des alternatives viables au transport automobile, source de multiples pollutions néfastes pour notre santé et notre environnement ! Il est temps que Liège devienne également un exemple. C'est de notre santé à tous dont il est question!
  6.837 van 7.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Messaline Jaumotte
 • Leuven op maat van mensen, niet van auto’s: geen Bruulparking!
  De Bruulparking is een héél belangrijk dossier. Als de nieuwe parking er komt, betonneren we ons letterlijk voor de komende decennia vast aan een beleid dat individueel autogebruik promoot en nog jarenlang als een magneet auto’s tot het hartje van de stad zal aantrekken. Dit gaat recht in tegen alle klimaatdoelstellingen en tegen de aanbevelingen rond luchtkwaliteit. De Bruulparking is tevens een onnodige investering van 29 miljoen. Door deze kostbare financiële middelen te investeren in een nieuwe en overbodige parking is er minder ruimte om te investeren in een duurzame mobiliteit die zo broodnodig is. Het Bruulpark is een prachtige groene plaats waar kinderen nog echt kunnen spelen en ravotten. Laten we hier geen grote daktuin vol uitlaatgassen van maken.
  1.698 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Tobias Pans
 • Stop een megastal voor varkens in Essen.
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  63 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Judith de Jong
 • Contre les fermes-usines (non non-respect de la nature et de l'environnement)
  Ces fermes-usines sont occupées à s'implanter partout en Belgique : c'est un massacre à dénoncer : nous sommes des êtres humains pas de l'argent qui nous fais avancer !
  5 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Van Vincianne
 • Stop Megastallen
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  1 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Yaren Erol
 • Stop de groei van nog meer kippenstallen in Menen!
  Er belandt steeds meer stikstof in onze beschermde natuurgebieden, veel meer dan ons ecosysteem aankan. Onze natuurgebieden zijn in de slechtste staat van heel Europa.[1] Ook de watervervuiling[2] blijft jaar na jaar toenemen in Vlaanderen. Bovendien wordt voor de Belgische veeteelt jaarlijks bijna een miljoen ton soja ingevoerd[3], het grootste deel uit Zuid-Amerika met een hoog risico op ontbossing. In het huidige productiemodel verliest zowat iedereen. Ook kleinere familiebedrijven kunnen niet concurreren met de dolgedraaide overproductie die de prijs van vlees, zuivel en eieren nog verder naar omlaag duwt. Alle veehouders worden meegesleurd in een race naar de bodem. [1] https://www.apache.be/wp-content/uploads/2020/11/Omgekeerd-diagram-habitattypen-2013-2018-01-1.png?showEmbed=false [2] https://www.vmm.be/publicaties/nutrienten-in-oppervlaktewater-in-landbouwgebied-resultaten-map-meetnet-2018-2019 [3] https://wwf.be/assets/RAPPORT-POLICY/FOOD/NL/Factsheet-SOY-final-NL.pdf
  217 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Kristina Naeyaert