Skip to main content

Aan: Food companies and supermarkets

Yes, I want a world without single-use plastics

Yes, I want a world without single-use plastics

Levensmiddelenbedrijven en supermarkten moeten verpakkingen van wegwerpplastic verbannen en investeren in herbruikbare en hervulbare alternatieven.

Les entreprises alimentaires et les supermarchés devraient interdire les emballages en plastique jetables et investir dans des alternatives réutilisables et rechargeables.

Food companies and supermarkets should ban disposable plastic packaging and invest in reusable and refillable alternatives.

Waarom is het belangrijk?

(FR and ENG below)

NL
⏱️ Per minuut belandt een vuilniswagen aan plastic afval in zee
Iedere minuut belandt er een vuilniswagenlading aan plastic afval in zee. Bedrijven zoals Unilever, Coca-Cola en Nestlé zijn verslaafd aan goedkoop wegwerpplastic. Maar onze oceanen betalen de prijs en de plastic soep groeit. Op de meest afgelegen plekken op aarde vinden we plastic van deze bedrijven terug. Dit kan anders! Deze bedrijven hebben de oplossing in handen.

♻️ Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled
Als je bad overstroomt, draai je de kraan dicht. Dat moeten we doen met wegwerpplastic: de kraan dichtdraaien. Supermarkten en voedselbedrijven roepen ons toe dat recycling de belangrijkste oplossing is. We willen het graag geloven, maar het is niet waar. Ruim 90% van ons plastic wordt niet gerecycled. Een einde maken aan de productie van nieuw wegwerpplastic is de enige route naar een wereld zonder wegwerpplastic.

📈 Produceren we in 2050 meer dan 4 keer zoveel plastic?
Recycle je afval! Dat vertellen grote bedrijven ons. Zelf gebruiken deze bedrijven nauwelijks gerecycled plastic. Sterker nog: ze maken steeds meer nieuw wegwerpplastic. Als ze zo door blijven gaan, is de plastic soep verviervoudigd in 2050.

🐳 Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan plastic
Dieren zien plastic afval aan voor voedsel. En met een maag vol onverteerbaar plastic, past er geen eten meer bij. Jaarlijks overlijden al meer dan 100.000 zeedieren aan de gevolgen van hun onbedoelde dieet van plastic soep. Wetenschappers schatten dat 1 op de 3 zeeschildpadden en meer dan de helft van de walvissen plastic heeft ingeslikt.

FR
⏱️ Chaque minute, un camion poubelle chargé de déchets plastiques finit dans la mer.
Chaque minute, un camion de déchets plastiques finit dans la mer. Des entreprises comme Unilever, Coca-Cola et Nestlé sont accros au plastique jetable bon marché. Mais nos océans en paient le prix et la soupe de plastique ne cesse de croître. Dans les endroits les plus reculés de la planète, on trouve du plastique provenant de ces entreprises. Cela peut être différent ! Ces entreprises ont la solution.

♻️ Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé
Si votre baignoire déborde, fermez le robinet. C'est ce que nous devrions faire avec le plastique jetable : fermer le robinet. Les supermarchés et les entreprises alimentaires nous crient que le recyclage est la principale solution. Nous aimerions le croire, mais ce n'est pas vrai. Plus de 90 % de notre plastique n'est pas recyclé. Mettre fin à la production de nouveaux plastiques jetables est la seule voie vers un monde sans plastique jetable.

📈 Produirons-nous plus de 4 fois plus de plastique d'ici 2050 ?
Recyclez vos déchets ! C'est ce que les grandes entreprises nous disent. Ces entreprises elles-mêmes n'utilisent guère de plastique recyclé. En fait, ils fabriquent de plus en plus de nouveaux plastiques jetables. S'ils continuent comme ça, la soupe de plastique aura quadruplé d'ici 2050.

🐳 Plus de 100 000 animaux marins meurent chaque année à cause du plastique.
Les animaux prennent les déchets plastiques pour de la nourriture. Et avec un estomac rempli de plastique indigeste, il n'y a plus de nourriture à distribuer. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent des suites de leur alimentation involontaire en soupe de plastique. Les scientifiques estiment qu'une tortue de mer sur trois et plus de la moitié des baleines ont ingéré du plastique.

ENG
⏱️ Every minute, a rubbish truck load of plastic waste ends up in the sea
Every minute, a truckload of plastic waste ends up in the sea. Companies like Unilever, Coca-Cola and Nestlé are addicted to cheap disposable plastic. But our oceans are paying the price and the plastic soup is growing. In the most remote places on earth, we find plastic from these companies. This can be done differently! These companies have the solution.

♻️ Over 90% of our plastic is not recycled
If your bathtub overflows, turn off the tap. That's what we should do with disposable plastic: turn off the tap. Supermarkets and food companies shout at us that recycling is the main solution. We'd like to believe it, but it's not true. Over 90% of our plastic is not recycled. Stopping the production of new disposable plastic is the only route to a world without disposable plastic.

📈 Will we produce more than 4 times as much plastic in 2050?
Recycle your waste! That's what big companies tell us. These companies themselves hardly use any recycled plastic. In fact, they are making more and more new disposable plastic. If they carry on like this, the plastic soup will have quadrupled by 2050.

🐳 More than 100,000 marine animals die from plastic every year
Animals mistake plastic waste for food. And with a stomach full of indigestible plastic, there's no food left to eat. Every year, more than 100,000 marine animals die from the consequences of their unintended diet of plastic soup. Scientists estimate that 1 in 3 sea turtles and more than half of all whales have ingested plastic.

Categorie


Redenen om te tekenen

  • Free us of single-use plastics !
  • Budoucnost planety a lidi

Updates

2021-05-23 19:52:00 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-05-17 12:46:23 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-05-17 10:04:19 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-05-16 09:20:35 +0200

10 handtekeningen verzameld